Algemene voorwaarden voor Charge myHyundai

Definities

De volgende woorden of uitdrukkingen met beginhoofdletters en elk tussen aanhalingstekens zijn gedefinieerde termen en hebben de volgende toegewezen betekenissen in deze Algemene voorwaarden.

'Laadservice': de laadservice onder de naam 'Charge myHyundai' waarmee de klant laadstations kan vinden, waar hij kan laden en die de laadprocessen in rekening brengt.

'Laadservice-account': het klantaccount van de laadservice.

'Klantzone laadservice': de klantzone van de laadservice, waar de klant zijn contract- en laadgegevens kan bekijken, evenals facturen en accountinstellingen.

'Laadservicecontract': de overeenkomst op basis van deze Algemene voorwaarden.

'Oplaadkaart': de RFID-kaart van de laadservice waarmee de klant toegang heeft tot de meeste laadstations.

'Oplaadapp': de app van de laadservice waarmee de klant toegang heeft tot de meeste laadstations en er kan laden.

'Laadservicewebsite': de website https://chargemyhyundai.com van de laadservice waar de klant zich kan registreren voor zijn laadservice-account.

'Tariefpagina laadservice': de website https://chargemyhyundai.com/web/hyundai-nl/tariffs van de laadservice waar de klant de tarieven van de laadservice kan bekijken.

'Laadservicepartner': de exploitanten van laadstations die de klant kan gebruiken om elektrische voertuigen met de laadservice op te laden.

1. Laadservice

1.1. Onder deze algemene voorwaarden (‘AV’) levert Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Duitsland (‘DCS’) de klant informatieservices en toegangstechnologie voor oplaadinfrastructuur voor elektrische en plug-in hybrid voertuigen van Hyundai onder de laadservice. Als een voorwaarde voor het gebruik van de laadservice is het noodzakelijk om een gratis Hyundai-account aan te maken. Het gebruik van de term ‘klant’ in deze AV verwijst naar personen van elk geslacht.

1.2. De nieuwste versie van deze Algemene voorwaarden en de laatste informatie over beschikbare tarieven is te vinden op, kan worden gedownload en geprint vanaf de laadservicewebsite. Wijzigingen aan deze algemene bedrijfsvoorwaarden, een laadservicecontract dat daarop gebaseerd is en wijzigingen in de afgesproken tarieven met de klant door wetswijzigingen, jurisprudentie of marktcondities worden in overeenstemming met sectie 2.2 met uitdrukkelijke verwijzing naar de relevante wijzigingen in schriftelijke vorm gemeld aan de klant via het e-mailadres dat is verstrekt door de klant. Deze wijzigingen worden effectief als de klant niet binnen een periode van een maand na ontvangst van het bericht bezwaar aantekent. DCS informeert de klant over deze juridische consequenties aan het begin van deze periode. Bovenstaand proces is eveneens van toepassing voor veranderingen aan het met de klant overeengekomen tarief.

1.3. DCS werkt samen met operators van oplaadstations (hierna ‘Laadservicepartner’). De oplaadstations van Laadservicepartners worden weergegeven op de Laadservicewebsite, in de Oplaadapp en via andere kanalen (hierna ‘Frontends’) en zijn gemarkeerd om ze te onderscheiden van andere laadstations die geen deel uitmaken van het laadstationnetwerk. Deels kan deze informatie alleen worden geopend door in te loggen op het lidmaatschapsgedeelte.

1.4. De laadservice bestaan uit

a) het weergeven van laadstations van de laadservicepartners (in de vorm van statische informatie) en bepaalde informatie met betrekking tot het gebruik van deze laadstations (zoals beschikbaarheid en prijzen in de vorm van dynamische informatie) in de Frontends. Deze informatie is onderhevig aan de beperkingen zoals uiteengezet in sectie 5.4 hieronder.

b) opladen bij laadstations van de laadservicepartners na authenticatie (zie sectie 6.1) in combinatie met maandelijkse facturen inclusief een gedetailleerd overzicht van alle oplaadprocessen.

1.5. Details over de laadservices en het gebruik van deze services worden omschreven op laadservicewebsite.

1.6. Duitsland kan op dit moment niet garanderen dat laadstationbeheerders landelijke dekking bieden voor laad- en betaaloplossingen die voldoen aan de ijkingswet. Wij maken voor onze diensten gebruik van gegevens aangeleverd door laadstationbeheerders. In sommige gevallen kan dit, onder meer, leiden tot afwijkingen in de laad- en betaalbedragen. Neem bij vragen gerust contact met ons op.

2. Afsluiten contract en bestellen

2.1. De klant kan de laadservice bestellen op de laadservicewebsite. De versie van de Algemene voorwaarden die de klant uitdrukkelijk geaccepteerd heeft op het moment van het bestellen van de laadservice van toepassing is. DCS biedt de klant mogelijk extra services aan, bijvoorbeeld speciale toegangsvoorwaarden voor laadstations of om laadstations te gebruiken van externe laadpaalexploitant (“pakketten”). De bepalingen in deze Algemene voorwaarden zijn voor dergelijke pakketten eveneens van toepassing.

2.2. Klanten met een ‘Hyundai’-account kunnen zich registreren voor de laadservices op de laadservicewebsite door hun adres- en betalingsgegevens in te zenden. Deze gegevens kunnen later worden omgezet of geüpdatet naar het klantaccountgedeelte van de laadservice of via de klantenservice. Klanten die nog geen Hyundai-account hebben aangemaakt, moeten dit account aanmaken voor ze zich kunnen registreren voor de laadservice.

2.3. Alle ingediende informatie in het klantaccountgedeelte van de laadservice, zoals betaalinformatie, adresgegevens en e-mailadressen, wordt automatisch beveiligd met moderne versleutelmethodes, bijv. het SSL-protocol (Secure Sockets Layer).

2.4. Betalingen kunnen worden uitgevoerd via kredietkaart of via een andere betaalmethode die door de klant tijdens het registratieproces wordt verkozen.

2.5. Indien voldoende kredietwaardig kunnen zakelijke klanten ook per bank op basis van uitgegeven facturen voor laadservices betalen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de zakelijke klant betaling per factuur aanvragen en een kopie van het Kamer van Koophandel-uittreksel of gelijkwaardige officiële referenties naar DCS sturen. Het verzoek om betaling per factuur kan worden gedaan tijdens het registratieproces of door contact op te nemen met de klantenservice. Alleen zakenmensen en andere bedrijven die klant zijn van de laadservice worden gezien als zakelijke klanten.

2.6. Aanbieding en afsluiting van een laadservicecontract

a) DCS stuurt een bindende aanbieding voor de levering van laadservices. Zodra de klant met een Hyundai-account zich heeft geregistreerd in de laadservicezone en uitdrukkelijk de Algemene voorwaarden heeft geaccepteerd, kunnen de laadservices worden besteld. Het bestelproces wordt ook omschreven op website van de laadservice.

b) De klant kan fouten corrigeren door tijdens het registratieproces op ‘terug’ te klikken en de juiste input te geven. Voor het bevestigen van zijn order wordt de klant met name voorzien van informatie over de prijzen van toepassing voor de laadservices.

c) Na het afronden van het orderproces voor laadservices ontvangt de klant per e-mail een orderbevestiging in combinatie met informatie over het respectievelijke tarief, de door de klant geaccepteerde Algemene voorwaarden en de informatie over zijn of haar recht op intrekking (zie sectie 2.7).

d) Het laadcontract wordt afgesloten op het moment van afronding van het orderproces.

e) De inhoud van het laadcontract wordt opgeslagen door DCS en kan worden teruggehaald of bewaard door de klantzone van de laadservice op de laadservicewebsite.

2.7. Aanbieding en voltooiing van laadsessies

f) DCS stelt klanten in staat elektrische voertuigen op te laden aan het laadstation van de laaddienstpartner. Voor het opladen heeft de klant een oplaaddienstcontract nodig.

g) Om te kunnen opladen aan het laadstation moet de klant met de laadapp, de laadkaart of een ander authenticatiemiddel aantonen dat hij gemachtigd is om op te laden.

h) De klant kan het begin en het einde van de laadsessie bepalen met behulp van het front-end dat bij de laadservice en het laadstation beschikbaar is en door hem wordt gekozen.

i) De prijs van de laadsessie hangt af van het beschikbare tarief of het door de klant gekozen tarief. In sommige landen en voor door de klant gekozen tarieven kunnen de op het gebruik gebaseerde tarieven die moeten worden betaald voor het opladen variëren afhankelijk van het respectieve laadstation (cf. punt 7.1) In dit tariefsysteem krijgt de klant de geldende prijzen bij het laadstation te zien in de laadapp - na te hebben ingelogd met zijn toegangsgegevens. Niettegenstaande punt 5.4 aanvaardt DCS aansprakelijkheid voor de juistheid van de vermelde prijzen. De klant met een overeenkomstig tarief is verplicht zich bij het begin van het laden via de laadapp op de hoogte te stellen van de actuele prijzen.

2.8. Talen

Het laadcontract wordt afgesloten in het Engels. Vertalingen van deze Algemene voorwaarden in andere talen zijn alleen bedoeld voor informatiedoeleinden en zijn niet juridisch bindend.

2.9. Recht om het contract in te trekken

De klant heeft het recht om het laadservicecontract in te trekken binnen een periode van veertien dagen als hij of zij een klant is.

De klant wordt hierbij als volgt geïnformeerd over zijn of haar recht op herroeping:

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlijn, Duitsland, tel. +31 346 511 040, e-mail: nl@chargemyhyundai.com via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (zie bijlage 1), maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten of de levering van elektriciteit te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Einde van de informatie over het herroepingsrecht

3. Oplaadkaart: Activering en deactivering van de oplaadkaart

3.1. Voor het gebruik van de laadservices vereisen de meeste laadstations een geactiveerde oplaadkaart. Als de klant al een oplaadkaart heeft, kan hij deze kaart activeren tijdens het registratieproces. Zo niet, stuurt DCS de klant per post een oplaadkaart ter activering. Oplaadkaarten worden geactiveerd in de klantaccount door het kaartnummer in te voeren en de gegevens te bevestigen. De klant ontvangt dan een bevestigingsmail. Activering van de oplaadkaart kan tot 24 uur duren.

3.2. Bij sommige oplaadstations is authenticatie alleen mogelijk met de oplaadapp, welke beschikbaar is via de Apple Inc. App Store of de Google Play Store. Deze bevat een QR-codelezer. Voor de authenticatie is het inloggen met de inloggegevens vereist.

3.3. DCS blijft eigenaar van de oplaadkaart. De klant moet zijn oplaadkaart en bijbehorende PIN-code zorgvuldig bewaren. De klant moet DCS direct informeren in het geval van verlies of diefstal van de oplaadkaart of PIN-code (zie contactinformatie onder sectie 10). Daarnaast mag de klant ook contact opnemen met de klantenservice van de oplaadservice om de oplaadkaart te deactiveren. Het uitgeven van een vervangende kaart resulteert in bijkomende kosten voor de klant (zie toepasselijke prijzen op laadservicewebsite).

4. Contracttermijn en -geldigheid

4.1. Het laadservicecontract heeft geen vaste termijn en kan door elke partij schriftelijk worden beëindigd met een opzegtermijn van een maand, met ingang van het einde van een kalendermaand. Het beëindigingsbericht kan worden opgegeven in het klantenaccountgedeelte, per post of per e-mail; dit heeft geen invloed op het beëindigen van het contract per direct met een goede reden.

4.2. Eens het contract is beëindigd is de oplaadkaart niet langer geldig en wordt de kaart door DCS geblokkeerd.

4.3. Mogelijk zijn andere bepalingen en opzegtermijnen van toepassing voor extra pakketten waarvoor de klant heeft ingeschreven.

5. Gebruik en beschikbaarheid van laadservice

5.1. De klant kan meer informatie verkrijgen over de laadservice en de technische gegevens over gebruik en beschikbaarheid op laadservicewebsite. DCS levert de service in het land van verblijf van de klant, maar ook in andere landen in overeenstemming met sectie 9 hieronder.

5.2. Om de laadservice op de best mogelijke manier te kunnen gebruiken is het aangewezen om de oplaadapp te installeren op een geschikte smartphone. Een registratie van de klant met zijn logingegevens is vereist.

5.3. DCS streeft ernaar om toegang tot en gebruik van openbare oplaadinfrastructuur via de laadservice uit te breiden en de groep van laadservicepartners te vergroten. DCS kan echter geen verklaringen of garanties bieden met betrekking tot de beschikbaarheid (juiste functionering, beschikbaarheid van elektriciteit of volledig opladen). Bovendien heeft de klant heeft geen enkel toegangsrecht eisen tot bepaalde laadstations en/of -oplaadopties. Er is, in het bijzonder, geen aanspraak op het behoud van dezelfde oplaadinfrastructuur van de laadservicepartner.

5.4. In overeenstemming met sectie 5.5 geeft DCS geen verklaringen of garanties met betrekking tot de actualiteit en/of juistheid van statische en/of dynamische informatie die wordt weergegeven via de Frontends (zie sectie 1.4 a), inclusief maar niet beperkt tot informatie over laadstations en/of hun beschikbaarheid. In het bijzonder, erkent de klant dat dergelijke informatie wordt aangeleverd door derde partijen (bijv. laadservicepartner). Afgezien van dat feit controleert DCS de actualiteit en/of juistheid van de informatie steekproefsgewijs om zijn service constant te verbeteren. De overdracht van deze informatie is ook afhankelijk van de ontvangst op mobiele telefoniemasten van de respectievelijke netwerkoperators en kan worden gestoord door atmosferische omstandigheden, topografische omstandigheden, voertuigpositie en obstakels in de buurt (zoals bruggen en gebouwen, enz.).

5.5. In sommige landen zijn basistarieven beschikbaar, waarbij de prijzen voor een oplaadproces kunnen variëren afhankelijk van het gebruikte laadstation (zie sectie 7.1). In dergelijk tariefsysteem worden de actuele prijzen voor het betreffende laadstation weergegeven aan de klant in de oplaadapp, op voorwaarde dat de klant is ingelogd met zijn eigen inloggegevens. In afwijking van sectie 5.4 garandeert DCS de juistheid van de weergegeven prijzen. Klanten met een dergelijk tarief moeten zich informeren over de geldige prijzen voor ze het oplaadproces opstarten.

5.6. De laadservices die onder deze Algemene voorwaarden worden aangeboden, kunnen alleen worden gebruikt voor het opladen van voertuigen en motorfietsen van het merk Hyundai.

5.7. Klanten mogen hun familieleden of hun medewerkers de laadservice (voornamelijk door de oplaadkaart door te geven) laten gebruiken, op voorwaarde dat de klant zulk gebruik niet in rekening brengt en dat de laadservice alleen worden gebruikt om het eigen voertuig van de klant op te laden. Voorafgaand aan een dergelijk gebruik moet de klant de gebruiker informeren over de juiste behandeling van de laadstations. Elk ander gebruik van de laadservices door derde partijen vereist toestemming vooraf van DCS. De klant mag de laadservices niet gebruiken voor onwettige doeleinden of derde partijen toestaan dit te doen.

5.8. De klant moet zich strikt houden aan de handleidingen van het op te laden voertuig en gebruikte apparatuur of accessoires (bijv. oplaadkabel) en alle instructies betreffende het gebruik van deze laadstations en algemene voorwaarden van de laadservicepartners die worden weergegeven bij de laadstations. Het gebruik van oplaadkabels of andere apparatuur of accessoires die (i) niet zijn gecertificeerd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving (bijv. CE-certificatie), (ii) niet zijn goedgekeurd voor de betreffende auto of door de respectievelijke laadservicepartner in overeenstemming met de weergegeven instructies bij de laadstations of (iii) zijn beschadigd, is uitdrukkelijk verboden. De klant dient blijk te geven van redelijke vaardigheden en zorg bij het opladen van het voertuig aan een laadstation.

5.9. Oplaadstations die een alarmbericht of probleemrapport weergeven of die duidelijk beschadigd zijn, mogen niet worden gebruikt. In plaats daarvan verzoeken wij de klant vriendelijk DCS hieromtrent te informeren (zie contactgegevens in sectie 10).

5.10. De klant kan aansprakelijk worden gesteld voor elke opzettelijke schade die veroorzaakt wordt door misbruik of onjuist gebruik van de laadstation, de oplaadkaart en/of de oplaadapp als authenticatie-apparaat of voor het misbruik of het onjuiste gebruik van het laadproces in overeenstemming met de betreffende wetgeving.

6. Oplaadproces en authenticatie; maximale oplaad- en stilstandtijd; onderbrekingen

6.1. Over het algemeen worden klanten geauthentiseerd bij laadstations van laadservicepartners met de oplaadkaart. Bij sommige laadstations is authenticatie ook mogelijk met of vereist dit het gebruik van de oplaadapp. Dit is vooral van toepassing bij laadstations met een intercharge-symbool. Voor elk laadstation worden de beschikbare authenticatiemethodes weergegeven in de oplaadapp of op de laadservicewebsite.

6.2. De maximale, constant verbonden periode voor een enkel oplaadstation mag 24 uur niet overschrijden, of in geval van DC-laden (direct current laden) 4 uur (maximale oplaad- en stilstandtijd). Daarnaast moet de klant de openbare parkeerplaats zo snel mogelijk verlaten zodra het oplaadproces is afgerond of de maximale parkeerperiode is verstreken. Kosten die kunnen ontstaan voor DCS in verband met het overschrijden van maximale oplaad- of stilstandtijd en/of parkeerperiode en kosten voor boetes of wegsleepdiensten in verband met illegaal parkeren, zullen aan de klant in rekening worden gebracht.

6.3. De klant erkent dat storingen bij oplaadstations kunnen ontstaan door overmacht, zoals stakingen, uitsluitingen en officiële richtlijnen, maar ook door technische en andere maatregelen die moeten worden uitgevoerd op de apparatuur om te zorgen dat het correct functioneert of om de service te verbeteren (bijv. onderhoud, reparaties, software-updates aan systemen). Storingen kunnen ook veroorzaakt worden door capaciteitsgebrek voor de korte termijn in verband met piekuren.

6.4. Met betrekking tot storingen en/of afwijkingen in de levering van elektriciteit als gevolg van een storing aan het netwerk (inclusief de verbinding met het netwerk) is DCS vrijgesteld van zijn betreffende verplichtingen onder de laadservice. Dit is echter niet van toepassing wanneer DCS de levering zonder gerechtvaardigde reden onderbreekt. Op verzoek zal DCS met bekwame spoed de klant voorzien van informatie over een dergelijk schadelijk evenement en de oorzaak daarvan voor zover DCS zulke informatie heeft of zulke informatie met redelijke inspanningen beschikbaar kan maken.

7. Tarief; prijzen

7.1. De kosten voor de laadservice en het gebruik van de services wordt bepaald door het overeengekomen tarief en wordt meestal als volgt samengesteld:

j) een vast maandbedrag (afhankelijk van het overeengekomen tarief en voor sommige tarieven kan in het maandtarief al een gebruikstarief zijn inbegrepen (forfaittarief)), en

k) betalingen gebaseerd op het daadwerkelijke gebruik voor individuele oplaadprocessen bij laadstations van de laadservicepartner (afhankelijk van het overeengekomen tarief), mogelijke afrekeningskosten en roamingtoeslagen voor oplaadprocessen in roamingmarkten.

De respectievelijk geldende prijzen voor de afzonderlijke tarieven zijn te vinden in de prijslijst op de website of in de app onder de rubriek "Juridische informatie" > "Prijslijst". Stel u op de hoogte van de geldende prijzen de oplaadapp voor u begint aan de laadsessie. De actueel geldige prijzen voor een laadproces voor het betreffende laadstation worden aan de klant getoond in de oplaadapp, mits de klant is ingelogd met zijn of haar inloggegevens. Voor variabele tarieven is DCS bevoegd om de prijzen aan te passen aan het daadwerkelijke gebruik van een laadstation met het oog op de toekomst. Klanten met zo’n tarief zijn verplicht zich voor aanvang van het oplaadproces op de hoogte te stellen van de geldende prijzen.

7.2. Het maandelijkse basistarief wordt pas in rekening gebracht zodra de laadservicecontract is afgesloten of, in het geval van een wijziging aan het tarief, zodra deze tariefwijziging is geactiveerd door DCS en dan op een pro rata-basis voor de rest van de eerste maand.

7.3. De betalingen gebaseerd op het daadwerkelijke gebruik worden in rekening gebracht voor elk oplaadproces van het begin (d.w.z. als de stekker in het oplaadpunt wordt gestoken) tot het eind (d.w.z. als de stekker uit het oplaadpunt wordt gehaald), gebaseerd op de actuele geldende prijzen in het betreffende land of bij het betreffende oplaadstation. Meer informatie over de prijzen voor roaming is te vinden in de prijslijst voor het betreffende tarief op de laadservicewebsite. Oplaadprocessen worden in rekening gebracht zoals vermeld in de prijslijst voor het toepasselijke tarief.

7.4. Alle prijzen zijn inclusief btw. De informatie over de prijzen die van toepassing zijn in het betreffende tarief van de klant bij beëindiging van het contract, wordt per e-mail aan de klant gestuurd (zie sectie 2.5c).

7.5. In het geval dat er prijzen worden weergegeven bij een laadstation van een partner en deze prijzen verschillen van de contractueel overeengekomen prijzen met de klant, gelden alleen de prijzen die zijn overeengekomen tussen de klant en DCS.

Als een variabel tariefsysteem van toepassing is, brengt DCS de klant de prijzen (voor het daadwerkelijke gebruik) zoals weergegeven voor het betreffende oplaadstation bij het begin van het oplaadproces in de oplaadapp in rekening.

7.6. Bij laadsessies in het buitenland (roaming) kunnen de aangegeven prijzen op het moment van de contractafsluiting afwijken. De klant is verplicht om zich voor het begin van een laadsessie in het buitenland te informeren over de geldende voorwaarden. Een aanwijzings- en mededelingsplicht volgens alinea 1.2 van deze algemene voorwaarden met de daar voorziene rechtsgevolgen is in deze gevallen niet van toepassing.

Bij laden in het buitenland in een andere valuta dan de Euro, ontstaan mogelijk schulden aan DCS in een vreemde valuta. Om de facturering van vreemde valuta zo gemakkelijk mogelijk te maken voor de klant, is het DCS toegelaten om de schuld in de vreemde valuta om te zetten in Euro en aan de klant aan te rekenen in deze geconverteerde valuta in plaats van de vreemde valuta. De conversie voor een laadcyclus in een vreemde valuta is gebaseerd op de referentiewisselkoers van de Euro aangegeven door de Europese Centrale Bank op het einde van de vorige bankwerkdag voor de laadcyclus, die de klant kan opvragen op

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html.

7.7. DCS behoudt zich het recht voor om prijzen te verlagen voor bestaande en/of nieuwe contracten in gedefinieerde tijdsperiodes en voor gedefinieerde oplaadstations (zie sectie 7.1b) (speciale aanbiedingen).

7.8. Een wijziging van het tarief vereist een desbetreffende overeenkomst tussen partijen; de klant kan een wijziging van het tarief aanvragen via de laadservicewebsite.

8. Facturering en betalingsvoorwaarden

8.1. De klant kan zijn maandelijkse facturen ophalen via de klantenzone van de laadservicewebsite. Deze bevat een lijst voor alle maandelijkse kosten voor elk laadproces in de betreffende factureringsperiode met informatie over datum, locatie en duur. De klant wordt per e-mail geïnformeerd als er een nieuwe factuur beschikbaar is.

8.2. Gemaakte kosten per kalendermaand worden in rekening gebracht, volgens de tijdens het registratieproces in de klantaccount gekozen betaalmethode, op de vierde werkdag van de volgende kalendermaand. Zakelijke klanten die betalen volgens factuur (zie sectie 2.4) moeten het bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur overmaken op de op de factuur vermelde rekening. Hoewel DCS ernaar streeft om de laadservices te factureren in de daarop volgende kalendermaand, kan dit niet worden gegarandeerd (bijv. door late facturering van de laadservicepartners aan DCS).

8.3. De klant kan alleen bezwaar maken tegen vorderingen van DCS als de terugvordering onbetwist is, gebaseerd op intrekking van dit contract of daartoe een juridisch bindende grondslag bestaat.. De klant mag alleen betalingen opschorten als dit is gebaseerd op vorderingen die voortvloeien uit het laadservicecontract.

8.4. Indien de klant achterstaat met zijn betalingen is het DCS toegelaten om het gebruik van de laadservice door de klant te blokkeren.

9. Internationaal roaming

Op basis van het laadservicecontract mag de klant de oplaadkaart respectievelijk de oplaadapp ook in andere landen dan het land van verblijf gebruiken. De huidige lijst met landen is te vinden op de laadservicewebsite.

10. Contact opnemen

Voor algemene vragen over het product, vragen over facturen, klantencontracten of oplaadkaarten, maar ook voor technische problemen, in het bijzonder tijdens het laadproces, kan de klant contact opnemen met de klantenservices voor het betreffende probleem, zoals aangegeven op laadservicewebsite.

11. Garantie

11.1. Wettelijke garantievoorwaarden zijn van toepassing.

12. Disclaimer

12.1. In het geval van geringe nalatigheid is DCS alleen aansprakelijk als het belangrijke verplichtingen heeft geschonden (materiële verplichtingen) zoals verplichtingen die geacht moeten worden specifiek aan DCS te zijn opgelegd in verband met de inhoud en het doel van het contract, of verplichtingen die de correcte uitvoering van het laadservicecontract mogelijk maken en waarvan de klant erop zou moeten kunnen vertrouwen dat zulke verplichtingen gewoonlijk worden nageleefd. Zulke aansprakelijkheid is beperkt tot de typische schade die kan worden voorzien op het moment van het beëindigen van het laadservicecontract.

12.2. De persoonlijke aansprakelijkheid van de wettelijke vertegenwoordiger, vertegenwoordigers en medewerkers van DCS voor enige schade die voortvloeit uit hun geringe nalatigheid wordt ook beperkt tot de mate zoals in de vorige paragraaf omschreven.

12.3. De aansprakelijkheid van DCS in het geval van kwaadwillige niet-openbaarmaking van een defect, of als gevolg van de aanname van een garantie of in overeenstemming met productaansprakelijkheidswetgeving blijft onaangetast. Aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing in het geval van kwade opzet, grove nalatigheid, overlijden, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid.

12.4. DCS is geen operator van de oplaadstations en kan niet aansprakelijk worden gesteld als operator. De klant erkent dat in geval van storing of onregelmatigheden in de levering van elektriciteit door een storing aan het netwerk (inclusief de verbinding met het netwerk) er vorderingen tegen de operator of het distributienetwerk kunnen zijn; DCS zal op verzoek claims en rechten tegen de operator van het distributienetwerk toewijzen en overdragen met betrekking tot een schade van de klant.

13. Informatie met betrekking tot bescherming gegevens

13.1. DCS neemt de bescherming van de persoonsgegevens van gebruikers van onze diensten ernstig en respecteert de privacy van haar gebruikers wanneer zij persoonsgegevens verwerkt.

13.2. Meer informatie over gegevensverwerking, gegevensbescherming en gegevensbeveiliging is te vinden in het privacybeleid.

14. Plaats van rechtsvoering, bemiddeling en toepasselijk recht

14.1. Het laadservicecontract en alle juridische relaties gebaseerd op deze Algemene voorwaarden zijn onderhevig aan Duitse recht; het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten is niet van toepassing. Als de klant een consument is, gaan bepalingen van dwingend consumentenrecht van de staat waarin de klant zijn gewone verblijfplaats heeft voor op het Duitse recht indien deze gunstiger zijn voor de klant.

14.2. De exclusieve plaats van rechtsvoering voor alle vorderingen voortvloeiend uit relaties met bedrijfseigenaren of bedrijven onder openbare wet is München, Duitsland. Als de klant een consument is en zijn verblijfplaats of gewoonlijke verblijfplaats zich in de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland bevindt mag hij/zij ook een vordering in het land van verblijf indienen. Vorderingen van DCS tegen een consument kunnen enkel in het land van verblijf van de consument worden ingediend.

14.3. De Europese Commissie biedt een online dispuutoplossingsplatform: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Als u iets onder onze aandacht wilt brengen, neem dan contact met ons op.

14.4. DCS neemt niet deel aan een procedures voor de oplossing van geschillen voor een consumentengeschillencommissie en is niet verplicht dit te doen.

Laatste revisie: September 2021

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

Digital Charging Solutions GmbH

Mies-van-der-Rohe-Straße 6

80807 München, Duitsland

e-mail: nl@chargemyhyundai.com

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Contractnummer van de laadservice

Besteld op

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.