Ogólny warunki użytkowania Charge myHyundai

Definicje

Następujące słowa bądź wyrażenia zaczynające się wielką literą, umieszczone w cudzysłowie, uznaje się za określone terminy, które posiadają następujące znaczenie w kontekście tych Warunków użytkowania.

„Usługa ładowania”: usługa ładowania pod nazwą „Charge myHyundai”, dzięki której klient może znaleźć stacje ładowania, skorzystać z możliwości ładowania na nich, oraz która nalicza za ten proces opłaty.

„Konto usługi ładowania”: konto należące do klienta usługi ładowania.

„Obszar klienta usługi ładowania”: obszar klienta usługi ładowania, w którym klient może przeglądać swoją umowę i dane ładowania oraz faktury i ustawienia konta.

„Umowa usługi ładowania”: umowa zawarta na podstawie niniejszych Ogólnych warunków użytkowania.

„Karta do ładowania”: karta RFID usługi ładowania, dzięki której klient uzyskuje dostęp do większości stacji ładowania w celu naładowania.

„Aplikacja do ładowania”: aplikacja usługi ładowania, dzięki której klient uzyskuje dostęp do większości stacji ładowania w celu naładowania.

„Strona internetowa usługi ładowania”: strona internetowa https://chargemyhyundai.com usługi ładowania, na której klient może zarejestrować swoje konto usługi ładowania.

„Strona taryf usługi ładowania”: strona internetowa https://chargemyhyundai.com/web/hyundai-pl/tariffs usługi ładowania, na której klient może przejrzeć taryfy usługi ładowania.

„Partner usługi ładowania”: operatorzy stacji ładowania, z których klient może skorzystać, aby naładować pojazdy elektryczne dzięki usłudze ładowania.

1. Usługa ładowania

1.1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków użytkowania („OWU”) firma Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Niemcy („DCS”) zapewnia klientowi usługi informacyjne i dostęp do infrastruktury przeznaczonej do ładowania pojazdów z napędem elektrycznym i hybrydowym typu plug-in marek Hyundai. Warunkiem wstępnym korzystania z Usług ładowania jest posiadanie konta Hyundai. W niniejszych OWU termin „klient” odnosi się do osób obu płci.

1.2. Najnowszą wersję niniejszych OWU oraz najnowsze informacje na temat dostępnych taryf można znaleźć, pobrać i wydrukować ze strony internetowej usługi ładowania. O zmianach w tych ogólnych warunkach użytkowania, zmianach w Umowie usługi ładowania zawartej na tej podstawie, wszelkich zmianach w taryfie uzgodnionych z klientem w związku ze zmianami w prawie, a także zmianach w orzecznictwie lub warunkach rynkowych klient będzie informowany w formie pisemnej pocztą e-mail, na adres podany przez klienta zgodnie z sekcją 2.2, w formie pisemnej, z wyraźnym odniesieniem do odpowiednich zmian. Zmiany te wejdą w życie, jeśli klient nie zgłosi sprzeciwu w terminie jednego miesiąca od otrzymania powiadomienia. DCS powiadomi klienta o tych konsekwencjach prawnych na początku tego okresu. Przedstawione powyżej postępowanie dotyczy również zmian taryfy uzgodnionej z klientem.

1.3. DCS współpracuje z operatorami stacji ładowania (nazywanymi „Partnerami usługi ładowania”). Stacje ładowania obsługiwane przez Partnerów usługi ładowania są wymienione na Stronie internetowej Usługi ładowania, w Aplikacji usługi ładowania oraz za pośrednictwem innych kanałów (zwanych dalej „interfejsami”) i zostały wyróżnione w celu odróżnienia ich od innych stacji ładowania niebędących częścią sieci Usługi ładowania. Częściowo informacje te mogą być dostępne tylko po zalogowaniu się do obszarów członkowskich.

1.4. Usługi ładowania obejmują:

a) wyświetlanie stacji ładowania obsługiwanych przez partnerów usługi ładowania (w formie informacji statycznych) oraz pewnych informacji dotyczących korzystania z nich (takich jak ich dostępność i ceny w formie informacji dynamicznych) za pośrednictwem Interfejsów. Informacje te podlegają ograniczeniom określonym w punkcie 5.4 poniżej.

b) ładowanie na stacjach ładowania obsługiwanych przez partnerów usługi ładowania, po uwierzytelnieniu (patrz punkt 6.1) oraz comiesięczne fakturowanie wraz ze szczegółowym wykazem wszystkich procesów ładowania.

1.5. Szczegółowe informacje na temat usług ładowania i korzystania z nich można znaleźć na stronie internetowej usługi ładowania.

1.6. Obecnie Niemcy nie gwarantują ogólnokrajowego zasięgu rozwiązań w zakresie pobierania opłat i rozliczeń przez operatorów punktów ładowania zgodnych z ustawą dot. kalibracji. Celem realizacji naszych usług wykorzystujemy dane dostarczane przez operatorów punktów ładowania. W odosobnionych przypadkach może to prowadzić do rozbieżności w danych i rozliczeniach za ładowanie. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt.

2. Zawieranie umowy i zamawianie usług

2.1. Klient może zamówić usługę ładowania na stronie usługi ładowania. Obowiązuje wersja OWU jednoznacznie zaakceptowana przez klienta przy zamawianiu usług ładowania lub później. DCS może oferować klientom dodatkowe usługi, na przykład specjalne warunki dostępu do stacji ładowania lub dostępu do stacji ładowania od zewnętrznych operatorów punktów ładowania („Pakiety”). Postanowienia niniejszych OWU mają zastosowanie zgodnie z takimi pakietami.

2.2. Klienci posiadający konto Hyundai mogą zarejestrować się w usługach ładowania na stronie internetowej usługi ładowania, podając swój adres i dane do płatności. Dane te mogą być poprawione lub zaktualizowane w późniejszym terminie za pośrednictwem obszaru klienta usługi ładowania lub przez dział obsługi klienta. Klienci, którzy nie dokonali jeszcze rejestracji w celu uzyskania konta Hyundai, muszą założyć takie konto przed zarejestrowaniem się do usługi ładowania.

2.3. Wszystkie informacje przekazywane za pośrednictwem obszaru klienta usługi ładowania, takie jak informacje o płatnościach lub karcie kredytowej, dane adresowe i adresy e-mail, są automatycznie chronione za pomocą nowoczesnych metod szyfrowania, np. protokołu SSL (Secure Sockets Layer).

2.4. Płatność może zostać wykonana kartą kredytową lub jakąkolwiek inną metoda płatności, która jest wybrana przez klienta podczas procesu rejestracji.

2.5. Pod warunkiem wystarczającej zdolności kredytowej klienci biznesowi mogą również płacić za usługi ładowania przelewem bankowym na podstawie wystawionych faktur. W tym celu klient biznesowy musi wystąpić z wnioskiem o dokonywanie płatności na podstawie faktur i przesłać do DCS kopię odpisu z rejestru handlowego lub podobnych oficjalnych dokumentów uwierzytelniających. Wniosek o dokonywanie płatności na podstawie faktur można złożyć w trakcie procesu rejestracji lub kontaktując się z działem obsługi klienta. Tylko przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa będące klientami usługi ładowania są uważani za klientów biznesowych.

2.6. Oferta i zawieranie umowy usługi ładowania

a) DCS składa wiążącą ofertę o świadczenie usługi ładowania. Gdy klient, który posiada konto Hyundai, zarejestruje się w obszarze klienta usługi ładowania i jednoznacznie zaakceptuje OWU, może zamówić usługę ładowania. Proces zamawiania został również opisany na stronie internetowej usługi ładowania.

b) Klient może poprawić błędy, klikając przycisk „back” (wstecz) podczas procesu rejestracji i korygując wprowadzone dane. Przed potwierdzeniem zamówienia klient otrzymuje szczegółowe informacje na temat cen usługi ładowania.

c) Po zakończeniu procesu składania zamówienia na usługę ładowania klient otrzymuje drogą mailową potwierdzenie zamówienia wraz z informacją o odpowiedniej taryfie, OWU w wersji zaakceptowanej przez klienta oraz informację o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy (patrz punkt 2.7).

d) Umowa o świadczenie usług ładowania zawierana jest po zakończeniu procesu składania zamówienia.

e) Treść umowy o świadczenie usług ładowania jest przechowywana przez DCS i może być odzyskana lub zapisana przez klienta w obszarze klienta usługi ładowania na stronie internetowej usługi ładowania.

2.7. Oferta i wypełnienie zdarzeń ładowania

f) DCS umożliwia klientowi ładowanie pojazdów elektrycznych na stacji ładowania partnera usługi ładowania. Aby móc skorzystać z ładowania, klient musi posiadać umowę usługi ładowania.

g) Aby skorzystać z ładowania na stacji ładowania, klient musi udowodnić, za pomocą aplikacji, karty do ładowania lub za pomocą innego sposobu uwierzytelnienia, że jest upoważniony do wykonania ładowania.

h) Klient może zadecydować o początku i końcu zdarzenia ładowania za pomocą interfejsu dostępnego w usłudze ładowania i na stacji ładowania wybranej przez niego.

i) Cena zdarzenia ładowania zależy od dostępnej taryfy lub taryfy wybranej przez klienta. W niektórych krajach i w przypadku taryf wybranych przez klienta, opłaty oparte o wykorzystanie, które należy uiścić za ładowanie, mogą różnić się w zależności od danej stacji ładowania (patrz punkt 7.1). W tym systemie taryfowym ceny na stacji ładowania pokazywane są klientowi w aplikacji do ładowania, po zalogowaniu się za pomocą swoich danych dostępu. Niezależnie od punktu 5.4, DCS przejmuje odpowiedzialność za dokładność pokazanych cen. Klient z odpowiednią taryfą zobowiązany jest do zapoznania się z obecnymi cenami za pomocą aplikacji do ładowania na początku procesu ładowania.

2.8. Języki

Umowa o świadczenie usług ładowania jest zawierana w języku angielskim. Tłumaczenia niniejszego regulaminu na inne języki służą wyłącznie celom informacyjnym i nie są prawnie wiążące.

2.9. Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi ładowania w terminie czternastu dni, jeśli jest użytkownikiem usług.

Niniejszym informuje się klienta o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy na podanych poniżej warunkach.

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Niemcy, tel.:+48 22 695 53 77, e-mail: pl@chargemyhyundai.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik 1), jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania energii elektrycznej w okresie na odstąpienie od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy, w porównaniu z całym zakresem umowy.

Koniec informacji o prawie do odstąpienia od umowy

3. Karta do ładowania: Aktywacja i dezaktywacja karty do ładowania

3.1. Do korzystania z usługi ładowania większość stacji ładowania wymaga aktywnej karty do ładowania. Jeśli klient posiada już kartę do ładowania, może aktywować ją podczas procesu rejestracji. Jeśli nie, DCS wyśle klientowi pocztą kartę do ładowania, którą należy aktywować. Karty do ładowania aktywuje się za pośrednictwem konta klienta przez wprowadzenie numeru karty i potwierdzenie danych. Następnie klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Aktywacja karty do ładowania może trwać do 24 godzin.

3.2. Na niektórych stacjach ładowania uwierzytelnianie jest możliwe tylko za pośrednictwem aplikacji do ładowania, która jest dostępna w sklepie App Store (Apple Inc.) lub w Google Play i zawiera czytnik kodów QR. Proces uwierzytelniania wymaga zalogowania się przy użyciu danych logowania.

3.3. DCS pozostaje właścicielem karty do ładowania. Klient musi dbać o bezpieczeństwo swojej karty do ładowania i danych do logowania. Klient musi niezwłocznie powiadomić DCS o każdym przypadku utraty lub kradzieży karty do ładowania lub danych logowania (patrz dane kontaktowe w punkcie 10). Ponadto klient może również skontaktować się z Działem obsługi klienta usługi ładowania w celu dezaktywacji karty do ładowania. Wydanie karty zastępczej wiąże się z dodatkowymi kosztami dla klienta (obowiązujące ceny można znaleźć na stronie internetowej usługi ładowania).

4. Okres obowiązywania i ważność umowy

4.1. Umowa usługi ładowania nie ma ustalonego okresu obowiązywania i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia na piśmie ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie może nastąpić za pośrednictwem konta klienta, w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną. Nie ma to wpływu na prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy z ważnego powodu.

4.2. Po rozwiązaniu umowy karta do ładowania traci ważność i zostaje zablokowana przez DCS.

4.3. W przypadku dodatkowych pakietów, zarezerwowanych przez klienta, mogą obowiązywać inne warunki oraz okresy wypowiedzenia.

5. Korzystanie z usługi ładowania i jej dostępność

5.1. Klient może uzyskać więcej informacji na temat usługi ładowania oraz szczegóły techniczne dotyczące korzystania z niej oraz jej dostępności na stronie internetowej usługi ładowania. DCS świadczy usługi w kraju zamieszkania klienta, jak również w innych krajach zgodnie z zapisami w punkcie 9 poniżej.

5.2. Aby korzystać z usługi ładowania w jak najlepszy sposób, wymagane są dostęp do aplikacji do ładowania na odpowiednim smartfonie oraz rejestracja klienta przy pomocy jego danych logowania.

5.3. DCS dąży do rozszerzenia dostępu do publicznej infrastruktury do ładowania i korzystania z niej poprzez usługę ładowania oraz do rozszerzenia grupy partnerów usługi ładowania. DCS nie udziela jednak żadnych zapewnień ani gwarancji co do dostępności (prawidłowego działania, dostępności energii elektrycznej lub możliwości pełnego naładowania), a klient nie ma prawa żądać dostępu do poszczególnych stacji ładowania i/lub możliwości ładowania. W szczególności nie ma on prawa do stałego korzystania z tej samej infrastruktury do ładowania obsługiwanej przez partnerów usługi ładowania.

5.4. DCS, zgodnie z punktem 5.5, nie udziela żadnych zapewnień ani gwarancji w odniesieniu do aktualności i/lub poprawności informacji statycznych i/lub dynamicznych wyświetlanych za pośrednictwem interfejsów (patrz punkt 1.4 a), w tym między innymi informacji o stacjach ładowania i/lub ich dostępności. W szczególności klient przyjmuje do wiadomości, że takie informacje są dostarczane przez osoby trzecie (np. partnerów usługi ładowania). Niezależnie od tego faktu DCS weryfikuje aktualność i/lub poprawność informacji na podstawie próbek w celu ciągłego doskonalenia swoich usług. Przekazywanie tych informacji zależy również od zasięgu masztów telefonii komórkowej poszczególnych operatorów sieci i może być zakłócone przez warunki atmosferyczne, topografię terenu, położenie pojazdu i przeszkody w pobliżu (takie jak mosty, budynki itp.).

5.5. W niektórych krajach ceny za dostępne tam taryfy mogą się różnić w zależności od wykorzystywanej stacji ładowania (patrz punkt 7.1). W takim systemie taryfowym rzeczywiste ceny dla danej stacji ładowania są wyświetlane w aplikacji do ładowania, pod warunkiem że klient jest zalogowany przy użyciu swoich danych logowania. W ramach odstępstwa od zapisów w punkcie 5.4 DCS może gwarantować poprawność wyświetlanych cen. Klienci z taką taryfą są zobowiązani do informowania się o obowiązujących cenach przed rozpoczęciem procesu ładowania.

5.6. Usługi ładowania oferowane w ramach niniejszego regulaminu mogą być wykorzystywane wyłącznie do ładowania pojazdów marki Hyundai.

5.7. Klienci mogą zezwolić członkom rodziny lub swoim pracownikom na korzystanie z usługi ładowania (w szczególności z karty do ładowania), pod warunkiem że klient nie pobiera opłat za korzystanie z tych usług i że usługi ładowania są wykorzystywane wyłącznie do ładowania pojazdu należącego do klienta. Przed takim użyciem klient musi poinstruować użytkownika, jak prawidłowo obsługiwać stacje ładowania. Jakiekolwiek inne korzystanie z usługi ładowania przez osoby trzecie wymaga uprzedniej zgody DCS. Klient nie może korzystać z usługi ładowania w celach niezgodnych z prawem lub pozwolić na to osobom trzecim.

5.8. Klient jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania instrukcji obsługi pojazdu, który ma być ładowany oraz wszelkich używanych urządzeń lub akcesoriów (np. kabla do ładowania), jak również wszelkich instrukcji i regulaminów operatorów usługi ładowania wyświetlanych na stacjach ładowania, dotyczących korzystania z nich. Stosowanie kabli do ładowania, innych urządzeń lub akcesoriów, które (i) nie zostały certyfikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami (np. bez oznaczenia CE), (ii) nie są dopuszczone do użytku w danym samochodzie lub przez odpowiedniego partnera usługi ładowania zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stacjach ładowania lub (iii) są uszkodzone jest surowo zabronione. Klient zapewni, że każdy użytkownik usługi ładowania będzie korzystał z usługi w odpowiedzialny i należyty sposób.

5.9. Nie wolno używać stacji ładowania, które wyświetlają komunikat alarmowy, raport o problemie lub które są w oczywisty sposób uszkodzone. W takim przypadku klient jest uprzejmie proszony o poinformowanie DCS (patrz dane kontaktowe w punkcie 10).

5.10. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie zawinione szkody powstałe w wyniku użycia karty do ładowania w niewłaściwym celu lub w niewłaściwy sposób, aplikacji do ładowania jako urządzenia uwierzytelniającego lub w wyniku wykorzystania procesu ładowania niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Proces ładowania i uwierzytelniania; maksymalny czas ładowania i postoju; zakłócenia

6.1. Zasadniczo klienci są uwierzytelniani za pomocą karty do ładowania na stacjach ładowania obsługiwanych przez partnerów usługi ładowania. Na niektórych stacjach ładowania możliwe jest również uwierzytelnienie za pośrednictwem aplikacji do ładowania lub jej użycie może być konieczne. Dotyczy to w szczególności stacji ładowania z symbolem „intercharge”. Dostępne metody uwierzytelniania dla każdej stacji ładowania są wyświetlane w aplikacji do ładowania lub na stronie internetowej usługi ładowania.

6.2. Maksymalny czas ciągłego podłączenia na pojedynczej stacji ładowania nie może przekraczać 24 godzin lub, w przypadku ładowania prądem stałym, 4 godzin (maksymalny czas ładowania i czas postoju). Ponadto klient musi opuścić publiczne miejsce parkingowe po zakończeniu procesu ładowania lub po upływie maksymalnego okresu parkowania. Koszty, które DCS może ponieść w związku z przekroczeniem maksymalnego czasu ładowania lub postoju i/lub przekroczenia okresu parkowania, jak również koszty kar lub usług holowniczych w związku z nielegalnym parkowaniem, będą pokrywane przez klienta.

6.3. Klient przyjmuje do wiadomości, że przerwy w pracy stacji ładowania mogą wynikać z działania siły wyższej, w tym strajków, blokad i z polecenia władz, jak również braku środków technicznych i innych środków, które należy podjąć w celu zapewnienia prawidłowego działania urządzeń lub poprawy obsługi (np. konserwacje, naprawy, aktualizacje oprogramowania w systemach). Zakłócenia mogą również wynikać z krótkotrwałych niedoborów mocy spowodowanych szczytowym zapotrzebowaniem.

6.4. W zakresie, w jakim zakłócenia i/lub nieprawidłowości w dostawach energii elektrycznej wynikają z zakłóceń w pracy sieci (w tym przyłącza do sieci), firma DCS jest zwolniona ze swoich obowiązków w ramach świadczenia usług ładowania. Nie ma to jednak zastosowania w przypadku, gdy DCS przerywa dostawy energii bez uzasadnienia. Na życzenie klienta DCS bez zbędnej zwłoki przekaże mu informacje związane z takim szkodliwym zdarzeniem i jego przyczynami, pod warunkiem że DCS ma takie informacje lub informacje takie mogą być udostępnione w wyniku odpowiednich starań.

7. Opłaty i ceny

7.1. Opłata za usługę ładowania i korzystanie z niej jest ustalana na podstawie odpowiedniej taryfy i może być ustalona w następujący sposób:

j) stała miesięczna opłata podstawowa (zależna od uzgodnionej taryfy; w niektórych taryfach miesięczna opłata podstawowa może już zawierać opłaty za użytkowanie (taryfy ryczałtowe), oraz

k) płatności opartych na rzeczywistym wykorzystaniu w indywidualnych procesach ładowania na stacjach ładowania obsługiwanych przez partnerów usługi ładowania (w zależności od uzgodnionej taryfy), ewentualnych opłat transakcyjnych i roamingowych za procesy ładowania, naliczanych na rynku usług roamingowych.

Obowiązujące w danym czasie ceny poszczególnych taryf ujęte są w Cenniku na stronie internetowej lub w aplikacji, pod zakładką „Notka prawna” > „Cennik”. Przed rozpoczęciem ładowania należy zapoznać się z poszczególnymi stawkami w aplikacji do ładowania. Rzeczywiste ceny za proces ładowania dla danej stacji ładowania są wyświetlane w aplikacji do ładowania, pod warunkiem że klient jest zalogowany przy użyciu swoich danych logowania. W przypadku taryf zmiennych DCS ma prawo do zmian cen za faktyczne wykorzystanie stacji ładowania ze skutkiem w przyszłości. Klienci z taką taryfą są zobowiązani do informowania się o obowiązujących cenach przed rozpoczęciem procesu ładowania.

7.2. Miesięczna opłata podstawowa będzie pobierana dopiero po zawarciu umowy o świadczenie usług ładowania lub – w przypadku przejścia na taryfę z miesięczną opłatą podstawową – gdy taka zmiana taryfy zostanie zatwierdzona przez DCS, a następnie proporcjonalnie w zależności od długości czasu pozostałego w pierwszym miesiącu.

7.3. Opłaty oparte na rzeczywistym wykorzystaniu będą naliczane za każdy proces ładowania od momentu jego rozpoczęcia (tzn. gdy wtyczka zostanie włożona do punktu ładowania) do jego zakończenia (tzn. gdy wtyczka zostanie wyciągnięta z punktu ładowania) w oparciu o aktualnie obowiązujące ceny w danym kraju lub na danej stacji ładowania. Więcej informacji na temat cen usług roamingowych można znaleźć w cennikach dla poszczególnych taryf na stronie internetowej usługi ładowania. Opłaty za procesy ładowania będą naliczane zgodnie z cennikiem dla odpowiedniej taryfy.

7.4. Wszystkie ceny obejmują podatek VAT. Informacja o cenach obowiązujących w danej taryfie uzgodnionej z klientem przy zawieraniu umowy jest przesyłana do klienta drogą elektroniczną (patrz punkt 2.5c).

7.5. W przypadku, gdy na dowolnej stacji ładowania obsługiwanej przez partnera usługi ładowania wyświetlane są ceny, mogą one odbiegać od cen ustalonych w umowie z klientem. Obowiązują jednak wyłącznie ceny uzgodnione między klientem a DCS.

W przypadku zastosowania zmiennego systemu taryfowego DCS nalicza opłaty (za rzeczywiste wykorzystanie) w wysokości wyświetlanej dla danej stacji ładowania na początku procesu ładowania w aplikacji do ładowania.

7.6. W przypadku ładowań za granicą (roaming), podane ceny mogą się różnić do czasu zawarcia umowy. Klient jest zobowiązany, przed rozpoczęciem ładowania za granicą poinformować się o obowiązujących warunkach. Obowiązek powiadomienia i poinformowania zgodnie z punktem 1.2 niniejszych OWU ze związanymi z nimi skutkami prawnymi w tych przypadkach nie ma zastosowania.

Podczas ładowania za granicą inna waluta niż waluta Polski może być należna DCS (waluta obca). W celu jak największego ułatwienia klientowi rozliczeń w walutach obcych, DCS jest uprawniona do przeliczania należności w walucie obcej na walutę Polski oraz do żądania od klienta tej przeliczonej kwoty zamiast w walucie obcej. Przeliczenie za proces ładowania w walucie obcej odbywa się w oparciu o referencyjny kurs euro Europejskiego Banku Centralnego na koniec poprzedniego dnia bankowego przed procesem ładowania, który klient może odnotować na następującej stronie internetowej:

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html.

7.7. DCS zastrzega sobie prawo do obniżenia cen dla istniejących i/lub nowych umów w określonych okresach oraz dla określonych stacji ładowania (patrz punkt 7.1b) (oferty specjalne).

7.8. Zmiana taryfy wymaga odpowiedniego porozumienia między stronami. Klient może złożyć wniosek o zmianę taryfy przez Internet na stronie internetowej usługi ładowania.

8. Fakturowanie i warunki płatności

8.1. Klient może pobrać miesięczne faktury za pośrednictwem konta klienta usługi ładowania ze strony internetowej usługi ładowania, które to faktury będą zawierać szczegółową listę procesów ładowania w danym okresie fakturowania wraz z informacją na temat daty, lokalizacji i czasu trwania. W przypadku dostępności nowej faktury klient zostanie powiadomiony o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8.2. Koszty poniesione w miesiącu kalendarzowym są rozliczane przy użyciu metody płatności wybranej podczas procesu rejestracji na koncie klienta usługi ładowania w czwartym dniu roboczym następnego miesiąca kalendarzowego. Klienci biznesowi płacący na podstawie faktury (patrz punkt 2.4) muszą przelać ustaloną kwotę w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury na podany na niej rachunek bankowy. DCS dokłada wszelkich starań, aby usługi ładowania fakturować w następnym miesiącu kalendarzowym, jednak nie może tego zagwarantować (np. z powodu opóźnień w rozliczeniach między partnerami usługi ładowania a DCS).

8.3. Klient może dokonać odliczenia od roszczeń DCS tylko wówczas, gdy roszczenie wzajemne jest bezsporne, opiera się na odstąpieniu od niniejszej umowy lub gdy klient ma do tego wiążący tytuł prawny. Klient może wstrzymać płatności tylko wówczas, gdy jest to oparte na roszczeniach wynikających z zapisów umowy usługi ładowania.

8.4. Jeśli Klient zalega z płatnościami, DCS jest uprawniona do zablokowania mu korzystania z usługi ładowania.

9. Roaming międzynarodowy

Na podstawie umowy o świadczenie usługi ładowania klient może korzystać z karty do ładowania lub aplikacji do ładowania również w krajach innych niż kraj zamieszkania. Bieżąca lista tych krajów jest dostępna na stronie internetowej usługi ładowania.

10. Kontakt

W przypadku ogólnych pytań dotyczących produktu usługi ładowania, pytań dotyczących faktur, umów z klientami lub kart do ładowania, jak również w przypadku problemów technicznych, w szczególności w trakcie procesu ładowania, klient może skorzystać ze sposobów kontaktu wymienionych na stronie internetowej usługi ładowania.

11. Gwarancja i reklamacje

11.1. Obowiązują ustawowe przepisy gwarancyjne.

11.2. Żaden z zapisów niniejszego regulaminu nie narusza ani nie ogranicza praw klienta wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia, że którykolwiek z zapisów może mieć taki charakter, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

11.3. Klienci mogą składać reklamacje bezpośrednio w DTS, wysyłając je listownie na adres: Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Niemcy, telefon: +48 22 695 53 77 lub pocztą elektroniczną na adres: pl@chargemyhyundai.com.

11.4. Składając reklamację, klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres oraz rodzaj nieprawidłowości lub usterki.

11.5. DTS rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej złożenia i bez zbędnej zwłoki powiadomi klienta drogą e-mailową lub telefoniczną o wyniku jej rozpatrzenia.

11.6. W przypadku, gdy informacje zawarte w reklamacji są niekompletne, a do jej rozpatrzenia konieczne są dodatkowe dane, DTS zwróci się do klienta, który złożył reklamację, o ich dostarczenie. Czas rozpatrywania reklamacji zostanie przedłużony o liczbę dni, w trakcie których klient będzie uzupełniał wymagane informacje.

11.7. Klient będący konsumentem ma prawo do dochodzenia swoich praw do rozpatrzenia jego reklamacji i uzyskania zadośćuczynienia: na drodze mediacji lub w stałych konsumenckich sądach arbitrażowych.

12. Wyłączenie odpowiedzialności

12.1. W przypadku niewielkiego uchybienia DCS ponosi odpowiedzialność tylko wówczas, gdy naruszy istotne zobowiązania umowne (zobowiązania kardynalne), takie jak te, które zostały jednoznacznie nałożone na DCS zgodnie z treścią i celem umowy usługi ładowania lub te, których wypełnienie pozwala na prawidłową realizację tej umowy lub na zapewnienie zgodności z przepisami, na które powołuje się klient. Odpowiedzialność taka jest ograniczona do typowych szkód, które można przewidzieć w momencie zawierania umowy usługi ładowania.

12.2. Odpowiedzialność osobista przedstawicieli prawnych, handlowych i pracowników DCS za szkody powstałe w wyniku ich nieznacznego zaniedbania również jest ograniczona do zakresu opisanego w poprzednim akapicie.

12.3. Odpowiedzialność DCS w przypadku celowego nieujawnienia wady lub wynikająca z założeń dotyczących gwarancji lub zgodnie z przepisami o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona. Ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku umyślnego, szkodliwego działania, rażącego niedbalstwa, śmierci, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu.

12.4. DCS nie jest operatorem stacji ładowania i nie ponosi odpowiedzialności jako operator. Odbiorca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku przerw lub nieprawidłowości w dostawach energii elektrycznej wynikających z zakłóceń w pracy sieci energetycznej (w tym przyłącza do sieci) mogą powstać roszczenia wobec operatora sieci dystrybucyjnej. Na żądanie klienta DCS przeniesie i sceduje roszczenia i prawa wobec operatora sieci dystrybucyjnej w związku ze szkodą wyrządzoną klientowi.

13. Informacje dotyczące ochrony danych

13.1. DCS traktuje ochronę danych osobowych bardzo poważnie i szanuje ochronę prywatności użytkowników podczas ich przetwarzania.

13.2. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych, ich ochrony i bezpieczeństwa znajdują się w informacji o polityce prywatności.

14. Miejsce jurysdykcji i obowiązujące prawo

14.1. Umowa usługi ładowania, jak również wszelkie stosunki prawne oparte na niniejszym regulaminie podlegają prawu niemieckiemu. Konwencja ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania. Jeżeli klient jest konsumentem, przepisy o ochronie konsumentów obowiązujące w państwie będącym miejscem stałego zamieszkania klienta mają pierwszeństwo przed prawem niemieckim, jeżeli są bardziej korzystne dla klienta.

14.2. Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich roszczeń wynikających ze stosunków z właścicielami przedsiębiorstw lub korporacji w świetle prawa publicznego jest Monachium, Niemcy. Jeżeli klient jest konsumentem, a jego miejsce zamieszkania lub stałego pobytu znajduje się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w Szwajcarii, może on również wysunąć roszczenie w kraju zamieszkania. Roszczenia DCS przeciwko konsumentowi mogą być wnoszone jedynie w kraju zamieszkania konsumenta.

14.3. Komisja Europejska zapewnia internetową platformę do rozwiązywania sporów, dostępną na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Jeśli klient chciałby zwrócić naszą uwagę na jakąś sprawę, prosimy o kontakt z nami.

14.4. Klientowi zabrania się przekazywania niezgodnych z prawem treści, takich jak treści, które promują przemoc, są obraźliwe lub naruszają prawa osobiste i inne prawa osób trzecich.

Ostatnia wersja: wrzesień 2021

Załącznik 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adres:

Digital Charging Solutions GmbH

Mies-van-der-Rohe-Straße 6

80807 München, Niemcy

email: pl@chargemyhyundai.com

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

Numer umowy usługi ładowania

Data zamówienia

Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.