Všeobecné obchodné podmienky pre službu Charge myHyundai

Definície

Nasledujúce slová alebo výrazy začínajúce veľkými písmenami uvedené v úvodzovkách sú definované výrazy a sú im v týchto podmienkach pridelené tieto významy.

„Nabíjacie služby“: nabíjacia služba pod názvom „Charge myHyundai“, pomocou ktorej môže zákazník nájsť nabíjacie stanice, ktoré si účtujú za nabíjacie procesy a nabíjať na nich.

„Účet pre nabíjaciu službu“: zákaznícky účet nabíjacej služby.

„Zákaznícka zóna nabíjacej služby“: zákaznícka zóna nabíjacej služby, v ktorej si môže zákazník pozrieť svoju zmluvu a údaje o nabíjaní, ako aj faktúry a nastavenia účtu.

„Zmluva o nabíjacej službe“: dohoda uzatvorené na základe týchto všeobecných podmienok.

„Nabíjacia karta“: RFID karta nabíjacej služby, s ktorou môže zákazník získať prístup a nabíjať na väčšine nabíjacích staníc.

„Nabíjacia aplikácia“: aplikácia nabíjacej služby, s ktorou môže zákazník získať prístup a nabíjať na väčšine nabíjacích staníc.

„Webová stránka nabíjacej služby“: webová stránka https://chargemyhyundai.com nabíjacej služby, na ktorej môže zákazník registrovať svoj účet nabíjacej služby.

„Stránka tarify nabíjacej služby“: webová stránka https://chargemyhyundai.com/web/hyundai-sk/tariffs nabíjacej služby, na ktorej si môže zákazník pozrieť svoje tarify nabíjacej služby.

„Partner nabíjacej služby“: prevádzkovatelia nabíjacích staníc, ktoré môže zákazník využiť na nabitie elektromobilov s nabíjacou službou.

1. Nabíjacia služba

1.1. Na základe týchto všeobecných obchodných podmienok („VOP“) poskytuje spoločnosť Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlín, Nemecko, („DCS“) zákazníkovi pod značkou informačné služby a prístupovú technológiu pre nabíjaciu infraštruktúru určenú pre vozidlá Hyundai alebo elektrické a plug-in hybridné vozidlá Hyundai pod názvom nabíjacia služba. Podmienkou využívania nabíjacej služby je zriadenie účtu Hyundai. Pojem „zákazník“ v týchto VOP zahŕňa osoby všetkých pohlaví.

1.2. Aktuálnu verziu týchto VOP a aktuálne dostupné tarify je možné nájsť, stiahnuť a vytlačiť z internetovej stránky nabíjacej služby. Zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok a podmienok podnikania alebo zmluvy o nabíjacej službe uzatvorenej na tomto základe, ako aj všetky zmeny v tarifách dohodnutých so zákazníkom z dôvodu zmien právnych predpisov, zmien v judikatúre alebo trhových podmienkach, sa oznámia zákazníkovi prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej zákazníkom v súlade s článkom 2.2 v textovej forme s výslovným odkazom na príslušné zmeny. Tieto zmeny nadobudnú účinnosť, ak voči nim zákazník do jedného mesiaca od doručenia oznámenia nepodá námietku. Spoločnosť DCS bude zákazníka o týchto právnych následkoch informovať na začiatku tohto obdobia. Vyššie uvedený postup platí rovnako aj pre zmeny týkajúce sa taríf dohodnutých so zákazníkom.

1.3. Spoločnosť DCS spolupracuje s prevádzkovateľmi nabíjacích staníc (ďalej ako „partner nabíjacej služby“). Tieto nabíjacie stanice partnerov nabíjacej služby sú zobrazené na webovej stránke nabíjacej služby, v nabíjacej aplikácii, ako aj prostredníctvom ďalších kanálov (ďalej „frontends“) a sú zvýraznené tak, aby boli odlíšiteľné od iných nabíjacích staníc, ktoré nepatria do siete nabíjacej služby. Niektoré z týchto informácií môžu byť dostupné až po prihlásení sa do členskej zóny.

1.4. Nabíjacie služby zahŕňajú

a) zobrazenie nabíjacích staníc partnerov nabíjacej služby (vo forme statických informácií) a určitých informácií týkajúcich sa využívania týchto nabíjacích staníc (ako napr. dostupnosť a ceny vo forme dynamických informácií). Na tieto informácie sa vzťahujú obmedzenia uvedené v článku 5.4.

b) nabíjanie na nabíjacích staniciach partnerov nabíjacej služby po overení (pozri článok 6.1) spolu s mesačnou fakturáciou vrátane podrobného prehľadu všetkých nabíjaní.

1.5. Podrobnosti o nabíjacej službe a o využívaní týchto služieb sú uvedené na webovej stránke nabíjacej služby.

1.6. V súčasnosti Nemecko nezaručuje celoštátne pokrytie riešeniami na dobíjanie a fakturáciu, zo strany prevádzkovateľov nabíjacích miest dodržiavajúcich kalibračný zákon. V rámci našich služieb používame údaje poskytované prevádzkovateľmi nabíjacích miest. V niektorých prípadoch to môže viesť – okrem iného – k nesúladom medzi čiastkami za dobíjanie a fakturovanými čiastkami. V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás obráťte.

2. Uzatvorenie zmluvy a objednávky

2.1. Zákazník si môže objednať nabíjaciu službu na stránke nabíjacej služby. Uplatní sa znenie tej verzie VOP, ktorú zákazník pri objednávaní nabíjacej služby výslovne prijal. Spoločnosť DCS môže ponúknuť zákazníkom doplnkové služby, napríklad špeciálne podmienky pre prístup k nabíjacím staniciam alebo prístup k nabíjacím bodom od prevádzkovateľov nabíjacích miest tretích strán (ďalej len ako „balíky“). Ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok platia primerane pre tieto balíky.

2.2. Zákazníci, ktorí majú účet Hyundai, sa môžu do nabíjacej služby zaregistrovať na internetovej stránke nabíjacej služby prostredníctvom uvedenia svojej adresy a platobných údajov. Tieto informácie môžu byť neskôr opravené alebo zmenené v zóne zákazníckeho účtu nabíjacej služby alebo prostredníctvom oddelenia zákazníckych služieb. Zákazníci, ktorí sa ešte nezaregistrovali pre bezplatný účet Hyundai, si musia takýto účet zriadiť pred registráciou do nabíjacej služby.

2.3. Všetky informácie poskytnuté v rámci zóny zákazníckeho účtu nabíjacej služby, ako napr. platobné informácie, adresy a e-mailové adresy, sú automaticky zabezpečené prostredníctvom moderných šifrovacích metód, napr. SSL protokol (Secure Sockets Layer).

2.4. Platbu je možné realizovať kreditnou kartou alebo inou platobnou metódou, ktorú si zákazník vyberie počas registračného procesu.

2.5. Za predpokladu dostatočnej platobnej schopnosti majú podnikateľskí klienti taktiež možnosť platiť za nabíjacie služby bankovým prevodom na základe vystavených faktúr. Za týmto účelom musí podnikateľský klient požiadať o platbu na faktúru a spoločnosti DCS zaslať výpis z obchodného registra alebo iný vhodný úradný doklad. Žiadosť o platbu na faktúru je možné podať v priebehu registrácie alebo prostredníctvom kontaktu s oddelením zákazníckych služieb. Za podnikateľských klientov sa považujú len podnikatelia a iné podniky, ktoré sú zákazníkmi nabíjacej služby.

2.6. Ponuka a uzatvorenie zmluvy o poskytovaní nabíjacej služby

a) Spoločnosť DCS predkladá záväznú ponuku na poskytovanie nabíjacej služby. Nabíjaciu službu si môže objednať zákazník, ktorý disponuje účtom Hyundai a ktorý sa už zaregistroval do zákazníckeho účtu nabíjacej služby a výslovne odsúhlasil VOP. Proces objednávania je taktiež dostupný na webovej stránke nabíjacej služby.

b) Zákazník môže v priebehu registrácie opraviť chybne zadané údaje tak, že klikne na tlačidlo „späť“ a príslušné údaje opraví. Pred potvrdením objednávky je zákazník špeciálne informovaný o cenách vzťahujúcich sa k nabíjacím službám.

c) Po ukončení procesu objednania nabíjacej služby dostane zákazník prostredníctvom e-mailu potvrdenie objednávky spolu s informáciou o príslušnej tarife, VOP odsúhlasené zákazníkom a informácie o práve zákazníka na odstúpenie od zmluvy (pozri článok 2.7).

d) Zmluva o poskytovaní nabíjania je uzavretá dokončením objednávacieho procesu.

e) Text zmluvy o poskytovaní nabíjacej služby je uložený spoločnosťou DCS a zákazník si ho môže načítať alebo uložiť zo stránky nabíjacej služby v zóne zákazníckeho účtu nabíjacej služby.

2.7. Ponuka a dokončenie nabíjacích prípadov

f) Spoločnosť DCS umožňuje zákazníkom nabíjať elektromobily na nabíjacej stanicu partnera nabíjacej služby. Na nabíjanie potrebuje zákazník zmluvu o nabíjacej službe.

g) Ak chce zákazník nabiť svoje vozidlo na nabíjacej stanici, musí pomocou nabíjacej aplikácie, nabíjacej karty alebo inými prostriedkami preukázania pravdivosti dokázať, že je oprávnený nabíjať.

h) Zákazník si môže vybrať začiatok a koniec nabíjacieho prípadu pomocou koncového systému dostupného v nabíjacej službe a na nabíjacej stanici.

i) Cena nabíjacieho prípadu závisí od dostupnej tarify alebo tarify vybranej zákazníkom. V niektorých krajinách a v prípade taríf vybraných zákazníkom sa môžu poplatky za nabíjanie líšiť v závislosti od príslušnej nabíjacej stanice (porovnaj bod 7.1). V tomto tarifnom systéme uvidí zákazník príslušné ceny na nabíjacej stanici v nabíjacej aplikácii – po prihlásení pomocou svojich prístupových údajov. Bez ohľadu na bod 5.4 preberá spoločnosť DCS zodpovednosť za presnosť zobrazených cien. Zákazník so zodpovedajúcou tarifou je povinný zistiť aktuálne ceny pomocou nabíjacej aplikácie na začiatku nabíjania.

2.8. Jazyky

Zmluva o poskytovaní nabíjania sa uzatvára v anglickom jazyku. Preklady týchto VOP do iných jazykov sú len informatívne a nie sú právne záväzné.

2.9. Právo na odstúpenie od zmluvy

Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy v lehote štrnástich dní.

Poučenie zákazníka o práve na odstúpenie od zmluvy:

Právo na odstúpenie

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás (Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlín, Nemecko, telefónne číslo: +421 2 391 830 89, e-mail: sk@chargemyhyundai.com). musíte informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Na tento účel môžete použiť pripojený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy (príloha číslo 1), ktorý však nie je záväzný.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je dodržaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie.

Účinky a dôsledky odstúpenia od zmluvy

Keď odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám všetky uhradené platby vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov súvisiacich s tým, že ste si vybrali iný druh doručenia, ako je najlacnejší druh štandardného doručenia, ktorý ponúkame) bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené vaše rozhodnutie o odstúpení od tejto zmluvy. Túto úhradu uskutočníme rovnakými platobnými prostriedkami, aké ste použili na pôvodnú transakciu, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným prostriedkom; v žiadnom prípade sa vám za túto úhradu nebudú účtovať žiadne poplatky.

Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb/dodávok elektrickej energie počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, zaplatíte nám sumu, ktorá je úmerná rozsahu služieb, ktoré vám boli poskytnuté, dokiaľ ste nám oznámili vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy v porovnaní s celkovým rozsahom služieb, ktoré sa majú poskytnúť podľa zmluvy.

Koniec poučenia o práve na odstúpenie od zmluvy

3. Nabíjacia karta: Aktivácia a deaktivácia nabíjacej karty

3.1. Na využívanie nabíjacej služby vyžaduje väčšina nabíjacích staníc aktivovanú nabíjaciu kartu. Ak už zákazník nabíjaciu kartu má, môže túto kartu aktivovať v priebehu registrácie. V opačnom prípade spoločnosť DCS zašle zákazníkovi nabíjaciu kartu na účely aktivácie poštou. Nabíjacie karty sa aktivujú v zákazníckom účte, a to zadaním čísla karty a potvrdením údajov. Následne bude zákazníkovi odoslaný potvrdzovací e-mail. Aktivácia nabíjacej karty môže trvať do 24 hodín.

3.2. Na niektorých nabíjacích staniciach je overenie totožnosti možné len prostredníctvom nabíjacej aplikácie, ktorá je dostupná v App Store spoločnosti Apple Inc. alebo v Google Play Store a obsahuje čítačku QR kódov. Na overenie totožnosti sa požaduje prihlásenie zadaním prihlasovacích údajov.

3.3. Vlastníkom nabíjacej karty ostáva spoločnosť DCS. Zákazník je povinný svoju nabíjaciu kartu a prihlasovacie údaje starostlivo uchovávať. V prípade straty alebo odcudzenia nabíjacej karty je zákazník povinný bezodkladne informovať o tejto udalosti spoločnosť DCS (pozri kontaktné informácie podľa časti 10). Okrem toho môže zákazník kontaktovať oddelenie zákazníckych služieb nabíjacej služby za účelom deaktivácie nabíjacej karty. Za vydanie náhradnej karty môžu byť zákazníkovi účtované dodatočné poplatky (pozri príslušné ceny na webovej stránke nabíjacej služby).

4. Doba platnosti zmluvy

4.1. Zmluva o poskytovaní nabíjacej služby nie je uzatvorená na pevne stanovenú dobu a môže byť ukončená ktoroukoľvek stranou, a to podaním písomnej výpovede s mesačnou výpovednou lehotou plynúcou od konca kalendárneho mesiaca. Výpoveď môže byť podaná v zóne zákazníckeho účtu, formou písomného oznámenia alebo e-mailom; týmto nie je dotknuté právo na okamžité ukončenie zmluvy zo závažného dôvodu.

4.2. Po vypovedaní zmluvy stráca nabíjacia karta platnosť a spoločnosť DCS ju zablokuje.

4.3. Pre doplnkové balíky, ktoré si zákazník objednal, môžu platiť iné podmienky a výpovedné lehoty.

5. Využívanie a dostupnosť nabíjacej služby

5.1. Zákazník môže získať viac informácií o nabíjacej službe a technických podrobnostiach o jej využívaní a dostupnosti na webovej stránke nabíjacej služby. Spoločnosť DCS poskytuje služby v domovskej krajine zákazníka, ako aj v iných krajinách podľa časti 9 nižšie.

5.2. Aby ste nabíjaciu službu mohli využívať čo najlepšie, je potrebná dostupnosť nabíjacej aplikácie na smartfóne vhodnom na tento účel a registrácia zákazníka pomocou jeho prihlasovacích údajov.

5.3. Spoločnosť DCS sa snaží rozšíriť používanie verejnej nabíjacej infraštruktúry a prístup k nej cez nabíjaciu službu a rozšíriť skupinu partnerov nabíjacej služby. Spoločnosť DCS však neposkytuje žiadnu záruku vo vzťahu k dostupnosti (riadna funkčnosť, dodávky elektrickej energie alebo plné nabitie) a zákazník nemá právo požadovať prístup ku konkrétnym nabíjacím staniciam a/alebo možnostiam nabíjania. Neexistuje najmä nárok na zachovanie tej istej nabíjacej infraštruktúry partnera nabíjacej služby.

5.4. Spoločnosť DCS, s prihliadnutím na článok 5.5, neposkytuje žiadnu záruku s ohľadom na aktuálnosť a/alebo správnosť statických a/alebo dynamických informácií zobrazovaných prostredníctvom frontends (pozri článok 1.4 a), vrátane, avšak nielen, informácií o nabíjacích staniciach a/alebo ich dostupnosti. Zákazník predovšetkým berie na vedomie, že tieto informácie sú poskytované tretími stranami (napr. partnermi nabíjacej služby). Bez ohľadu na túto skutočnosť, spoločnosť DCS preveruje aktuálnosť a/alebo správnosť informácií na základe vzorky, za účelom neustáleho zlepšovania svojich služieb. Prenos týchto informácií takisto závisí od príjmu z vysielačov príslušného mobilného operátora a môže byť oslabený atmosférickými podmienkami, topografickými okolnosťami, polohou vozidla či prekážkami v blízkosti (akými sú napr. mosty a budovy atď.).

5.5. V niektorých krajinách sa ceny v nich dostupných taríf môžu líšiť v závislosti na použitej nabíjacej stanici (pozri článok 7.1). V takomto tarifnom systéme sa zákazníkovi zobrazujú v nabíjacej aplikácii aktuálne platné ceny príslušnej nabíjacej stanice, pokiaľ je zákazník prihlásený pomocou svojich prihlasovacích údajov. Na rozdiel od článku 5.4, spoločnosť DCS zaručuje správnosť zobrazených cien. Zákazníci využívajúci túto tarifu sú povinní oboznámiť sa s platnými cenami pred začiatkom nabíjania.

5.6. Nabíjacie služby poskytované podľa týchto VOP je možné využívať len na nabíjanie vozidiel značky Hyundai.

5.7. Zákazníci môžu umožniť rodinným príslušníkom alebo svojim zamestnancom využívanie nabíjacej služby (najmä nabíjacej karty) za predpokladu, že zákazník takéto využívanie nespoplatňuje a že sa nabíjacie služby využívajú výhradne na nabitie vlastného vozidla alebo motocykla zákazníka. Pred takýmto využívaním služby musí zákazník používateľa informovať o správnom postupe, ktorý treba na nabíjacích staniciach dodržiavať. Akékoľvek iné využívanie nabíjacích služieb zo strany tretích osôb si vyžaduje predchádzajúci súhlas spoločnosti DCS. Zákazník nesmie využívať nabíjacie služby na protiprávne účely, ani nesmie využívanie služby na takéto účely umožniť tretím stranám.

5.8. Zákazník je povinný postupovať v súlade s manuálmi na obsluhu vozidla, ktoré sa má nabiť, ako aj akéhokoľvek vybavenia alebo príslušenstva (napr. nabíjacieho kábla), a tiež s pokynmi týkajúcimi sa využívania nabíjacích staníc a podmienkami prevádzkovateľov nabíjacích miest zobrazenými na nabíjacích staniciach. Využívanie nabíjacích káblov alebo iného vybavenia či príslušenstva, ktoré (i) nebolo certifikované podľa príslušných zákonov a nariadení (napr. certifikácia CE), (ii) nie je schválené pre príslušné vozidlo alebo príslušným partnerom nabíjacej služby podľa pokynov zobrazených na nabíjacích staniciach, alebo (iii) je poškodené, je prísne zakázané. Zákazník zabezpečí, aby každý používateľ nabíjacej služby používal primerané zručnosti a pri nabíjaní na nabíjacej stanici postupoval opatrne.

5.9. Nabíjacie stanice, ktoré zobrazujú výstražnú správu alebo hlásia problém,  alebo ktoré sú zjavne poškodené, sa nesmú použiť. Namiesto toho si spoločnosť DCS dovoľuje zákazníka požiadať, aby ju v takom prípade informoval (pozri kontaktné údaje v časti 10).

5.10. Zákazník je zodpovedný za zavinené poškodenie v dôsledku zneužitia či neodborného použitia nabíjacej karty, prípadne nabíjacej aplikácie ako prostriedku na overenie totožnosti, alebo v dôsledku zneužitia či neodborného použitia nabíjacieho procesu podľa príslušných právnych predpisov.

6. Proces nabíjania a overovanie totožnosti; maximálna doba nabíjania a nečinnosti; poruchy

6.1. Vo všeobecnosti sa totožnosť zákazníkov na nabíjacích staniciach partnerov nabíjacej služby overuje prostredníctvom nabíjacej karty. Na niektorých nabíjacích staniciach je overenie totožnosti možné, alebo môže byť vyžadované, prostredníctvom nabíjacej aplikácie. To platí predovšetkým pre nabíjacie stanice označené symbolom intercharge. Dostupné metódy overenia totožnosti sú pre každú nabíjaciu stanicu zobrazené v nabíjacej aplikácii alebo na webovej stránke nabíjacej služby.

6.2. Maximálne neprerušené napojenie na jednu nabíjaciu stanicu nesmie presiahnuť 24 hodín a v prípade nabíjania DC (nabíjanie jednosmerným prúdom) 4 hodiny (maximálna doba nabíjania a nečinnosti). Okrem toho musí zákazník uvoľniť verejné parkovacie miesto hneď po ukončení procesu nabíjania alebo po uplynutí maximálnej povolenej doby parkovania. Náklady vznikajúce spoločnosti DCS z dôvodu prekročenia maximálnej doby nabitia alebo nečinnosti a/alebo doby parkovania, ako aj náklady na pokuty či odťahovacie služby v dôsledku protiprávneho parkovania, budú vyfakturované zákazníkovi.

6.3. Spoločnosť DCS oznamuje, že k výpadkom na nabíjacích staniciach môže dochádzať dôsledku vyššej moci, vrátane štrajkov, výluk a úradných nariadení, ako aj z dôvodu technických a ďalších opatrení, ktoré musia byť vykonané na zariadeniach za účelom riadneho poskytovania alebo zlepšovania služieb (napr. údržba, opravy, systémové aktualizácie softvéru). Poruchy môžu rovnako vzniknúť z dôvodu krátkodobého nedostatku kapacít počas využívania zariadení v špičkách.

6.4. V rozsahu, v akom poruchy a/alebo nepravidelnosti v dodávke elektrickej energie vyplývajú z poruchy elektrickej siete (vrátane prípojky do siete), je spoločnosť DCS oslobodená od svojich príslušných povinností poskytovať nabíjacej služby. To však neplatí v prípade, že spoločnosť DCS preruší dodávku bezdôvodne. Na základe požiadavky je spoločnosť DCS povinná bezodkladne informovať zákazníka o skutočnostiach súvisiacich s takýmto poškodením a o príčinách jeho vzniku, a to v rozsahu, v akom sú tieto informácie spoločnosti DCS k dispozícii alebo v akom môže s ohľadom na primeranosť tieto informácie sprístupniť.

7. Poplatky a ceny

7.1. Poplatok za nabíjaciu službu a využívanie služieb sa určí podľa príslušnej dohodnutej tarify a vo všeobecnosti môže vyzerať takto:

j) fixný mesačný základný poplatok (v závislosti od dohodnutej tarify; v niektorých tarifách môže základný mesačný poplatok už obsahovať poplatky za používanie (tarify s paušálnym poplatkom) a

k) platieb podľa skutočného využívania jednotlivých nabíjaní na nabíjacích staniciach partnerov nabíjacej služby (v závislosti od dohodnutej tarify), prípadných transakčných poplatkov a prípadných poplatkov za roaming pri nabíjaní na trhoch podliehajúcich roamingu.

Platné ceny pre jednotlivé tarify sú uvedené v cenníku, na webovej stránke alebo v aplikácii v časti „Právne“ > „Cenník“. Pred začatím nabíjania si v nabíjacej aplikácii pozrite platné ceny. Aktuálne platné ceny za nabíjanie na príslušnej nabíjacej stanici sa zákazníkovi zobrazia v nabíjacej aplikácii, pokiaľ je prihlásený pod svojimi prihlasovacími údajmi. V prípade variabilných taríf je spoločnosť DCS oprávnená upravovať ceny podľa skutočného využívania nabíjacích staníc s účinnosťou do budúcnosti. Aktuálne platné ceny pre príslušnú nabíjaciu stanicu sa zobrazia v nabíjacej aplikácii. Zákazníci s touto tarifou sú povinní informovať sa o príslušných cenách pred začatím nabíjania.

7.2. Základný mesačný poplatok sa účtuje až po uzavretí zmluvy o poskytovaní nabíjacej služby alebo – v prípade zmeny tarify s mesačným základným poplatkom – po aktivácii tejto zmeny zo strany spoločnosti DCS a následne v pomernej výške za zvyšné obdobie prvého mesiaca.

7.3. Poplatky založené na skutočnom využívaní nabíjania budú účtované za každé jednotlivé nabíjanie od jeho začiatku (t. j. odkedy je zástrčka vložená do nabíjacieho bodu) až do jeho ukončenia (t. j. dokedy je zástrčka z nabíjacieho bodu vytiahnutá) na základe aktuálne platných cien v príslušnej krajine alebo na príslušnej nabíjacej stanici. Viac informácií o cenách za roaming je možné nájsť v cenníku príslušnej tarify na stránke nabíjacej služby. Vyúčtovanie nabíjaní bude realizované podľa cenníka pre príslušnú tarifu.

7.4. Všetky ceny zahŕňajú DPH. Informácie o cenách platných v príslušnej tarife zákazníka pri uzavretí zmluvy sa zákazníkovi zasielajú e-mailom (pozri článok 2.5 c).

7.5. V prípade, že sú na nabíjacích staniciach niektorého partnera nabíjacej služby uvádzané ceny, môžu sa tieto ceny odlišovať od cien zmluvne dohodnutých so zákazníkom; uplatnia sa len ceny dohodnuté medzi zákazníkom a spoločnosťou DCS.

V prípade použitia variabilného tarifného systému bude spoločnosť DCS zákazníkovi (za skutočné využívanie) účtovať také ceny, aké sú pre príslušnú nabíjaciu stanicu zobrazené na začiatku nabíjania v nabíjacej aplikácii.

7.6. Ceny pri nabíjací v zahraničí (roaming) sa môžu líšiť od cien stanovených v čase uzatvorenia zmluvy. Zákazník je pred začatím nabíjania v zahraničí povinný informovať sa o platných podmienkach. Povinnosť poskytnúť informácie a upozornenie v súlade s časťou 1.2 týchto všeobecných obchodných podmienok a právne dôsledky uvedené v nej v týchto prípadoch neplatia.

Pri nabíjaní v zahraničí môžete spoločnosti DCS dlhovať inú menu ako je mena Slovenska (cudzia mena). Aby bolo fakturovanie cudzích mien pre zákazníka čo najjednoduchšie, má spoločnosť DCS právo prepočítať pohľadávky v cudzej mene na menu platnú na Slovensku a požadovať od zákazníka túto prepočítanú sumu namiesto cudzej meny. Základom konverzie za nabíjací proces v cudzej mene je referenčný výmenný kurz eura podľa Európskej centrálnej banky platný na konci predchádzajúceho bankového dňa pred uskutočnením nabíjacieho procesu, ktorý si zákazník môže pozrieť na stránke:

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html.

7.7. Spoločnosť DCS si vyhradzuje právo znížiť ceny v rámci existujúcich a/alebo nových zmlúv v určitých obdobiach a pre určené nabíjacie stanice (pozri článok 7.1 b) (špeciálne ponuky).

7.8. Zmena tarify je možná na základe príslušnej dohody medzi zmluvnými stranami; zákazník môže požiadať o zmenu tarify cez internet na stránke nabíjacej služby.

8. Fakturácia a platobné podmienky

8.1. Zákazník môže nájsť svoje mesačné faktúry prostredníctvom zákazníckeho účtu na webovej stránke nabíjacej služby, pričom tieto faktúry obsahujú zoznam položiek nabíjania v príslušnom fakturačnom období s informáciou o dátume, mieste a trvaní nabíjania. O vystavení novej faktúry bude zákazník notifikovaný e-mailom.

8.2. Náklady vzniknuté za kalendárny mesiac sa vyúčtujú prostredníctvom platobnej metódy zvolenej pri registrácii do zákazníckeho účtu vždy na štvrtý pracovný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Podnikateľskí klienti využívajúci platbu na faktúru (pozri článok 2.4) musia sumu previesť na účet uvedený vo faktúre do 14 dní od doručenia faktúry. Aj keď sa spoločnosť DCS snaží vyfakturovať nabíjacie služby štandardne v nasledujúcom kalendárnom mesiaci, nemôže to zaručiť (napr. z dôvodu neskorej fakturácie partnerov nabíjacej služby voči spoločnosti DCS).

8.3. Zákazník môže započítať svoje pohľadávky proti pohľadávkam spoločnosti DCS len v prípade, že je jeho protipohľadávka nesporná, založená na odstúpení od tejto zmluvy alebo ak existuje právne záväzný titul. Zákazník smie zadržať platby len v prípade, že je takýto postup založený na nárokoch vyplývajúcich zo zmluvy o poskytovaní nabíjacej služby.

8.4. Ak zákazník nezaplatí platby načas, je spoločnosť DCS oprávnená zablokovať používanie nabíjacej služby zo strany zákazníka.

9. Medzinárodný roaming

Na základe zmluvy o poskytovaní nabíjania môže zákazník využívať nabíjaciu kartu, prípadne nabíjaciu aplikáciu aj v iných krajinách než vo svojej domovskej krajine. Aktuálny zoznam krajín je k dispozícii na webovej stránke nabíjacej služby.

10. Kontakt

V prípade všeobecných otázok o službe, otázok týkajúcich sa faktúr, zákazníckych zmlúv alebo nabíjacích kariet, ako aj v prípade technických problémov, predovšetkým počas nabíjania, môže zákazník využiť kontaktné možnosti uvedené na webovej stránke nabíjacej služby.

11. Záruka

11.1. Uplatňujú sa zákonné ustanovenia o záruke.

12. Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

12.1. V prípade bežnej nedbanlivosti nesie spoločnosť DCS zodpovednosť len vtedy, ak porušila podstatné zmluvné povinnosti (dôležité zmluvné povinnosti), napr. také, ktoré sa považujú za osobitne uložené spoločnosti DCS na základe obsahu a účelu zmluvy o poskytovaní nabíjacej služby, alebo také, ktorých splnenie umožňuje riadne plnenie zmluvy o poskytovaní nabíjacej služby a na súlad s ktorými sa zákazník môže náležite spoliehať. Táto zodpovednosť je obmedzená na typické škody, ktoré je možné pri uzatvorení zmluvy o poskytovaní nabíjacej služby predpokladať.

12.2. Osobná zodpovednosť zástupcov, splnomocnencov a zamestnancov spoločnosti DCS za akékoľvek škody spôsobené v dôsledku bežnej nedbanlivosti je rovnako obmedzená v rozsahu popísanom v predchádzajúcom odseku.

12.3. Zodpovednosť spoločnosti DCS pri úmyselnom zamlčaní poruchy alebo vyplývajúca z prevzatia záruky či zodpovednosť podľa predpisov o zodpovednosti za výrobky ostáva nedotknutá. Obmedzenie zodpovednosti neplatí v prípade podvodného úmyslu, hrubej nedbanlivosti, úmrtia, telesného poranenia alebo poškodenia zdravia.

12.4. Spoločnosť DCS nie je prevádzkovateľom nabíjacích staníc a nie je zodpovedná za ich prevádzku. Zákazník berie na vedomie, že v prípade porúch alebo nezrovnalostí v dodávke elektrickej energie vyplývajúcich z poruchy v elektrickej sieti (vrátane prípojky na sieť) môžu byť uplatnené nároky voči prevádzkovateľovi distribučnej siete; spoločnosť DCS na základe žiadosti postúpi a prevedie nároky a práva voči prevádzkovateľovi distribučnej siete spojené so škodami spôsobenými zákazníkovi.

13. Informácie o ochrane osobných údajov

13.1. Spoločnosť DCS berie ochranu osobných údajov používateľov služieb vážne a pri spracúvaní osobných údajov rešpektuje súkromie používateľov.

13.2. Ďalšie informácie o spracovaní, ochrane a bezpečnosti údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.

14. Príslušnosť jurisdikcie, mediácia a rozhodné právo

14.1. Zmluva o poskytovaní nabíjacej služby ako aj akýkoľvek právny vzťah založený na týchto VOP sa riadi nemeckým právom; Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa nepoužije. Ak je zákazník spotrebiteľom, majú pravidlá o ochrane spotrebiteľov platné v krajine, v ktorej má zákazník miesto svojho bežného pobytu, prednosť pred nemeckými právnymi predpismi, ak sú tieto pravidlá pre zákazníka výhodnejšie.

14.2. Pre všetky nároky vyplývajúce zo vzťahov s podnikateľmi alebo právnickými osobami podľa predpisov verejného práva platí výhradná miestna príslušnosť súdu v Mníchove, Nemecko. Ak je zákazník spotrebiteľom a ak má miesto svojho trvalého alebo bežného pobytu v Európskom hospodárskom priestore (EHP) alebo vo Švajčiarsku, môže vzniesť nárok aj v krajine svojho pobytu. Žaloby spoločnosti DCS na spotrebiteľa je možné podávať výhradne v mieste pobytu spotrebiteľa.

14.3. Európska komisia zriadila za účelom riešenia sporov online platformu, ktorá je dostupná na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ak by ste nás chceli na niečo upozorniť, prosím kontaktujte nás.

14.4. Spoločnosť DCS sa nebude zúčastňovať na rozhodcovských konaniach pred rozhodcovským súdom na riešenie sporov so spotrebiteľmi, ani nemá takúto povinnosť.

Posledná revízia: September 2021

Príloha číslo 1: Vzorový formulár odstúpenia od zmluvy

Vzorový formulár odstúpenia od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Príjemca:

Digital Charging Solutions GmbH

Mies-van-der-Rohe-Straße 6

80807 München, Nemecko

e-mail: sk@chargemyhyundai.com

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*):

Číslo zmluvy k nabíjacej službe

Dátum objednania

Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite.