De höga kraven som du ställer på våra produkters och tjänsters kvalitet avgör hur vi hanterar dina uppgifter. Vårt mål är att skapa och upprätthålla grunden för förtroendefulla affärsrelationer med våra kunder och potentiella kunder. Dina personuppgifters sekretess och integritet är en av våra viktigaste angelägenheter.

Vem är ansvarig för databehandling?

Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Tyskland (”DCS”) förser kunden med Charge myHyundai-tjänsterna i egenskap av personuppgiftsansvarig och ansvarar för relaterade databehandlingsaktiviteter.

Vilka data om dig behandlar vi, av vilken anledning och hur länge lagras de?

Personuppgifterna samlas in i samband med att ett avtal träffas om Charge myHyundai, eller att Charge myHyundai-tjänster behandlas för att ingå avtalet med Charge myHyundai, så att kunden kan använda Charge myHyundai-tjänsterna (t.ex. ladda i en laddstation) och faktureras för Charge myHyundai-tjänsterna. (art. 6(1)(b) i EU:s allmänna dataskyddsförordning, ”GDPR”).

Ingående av avtal

I samband med att ett avtal träffas om Charge myHyundai behandlas följande datakategorier:

 • kontaktuppgifter (t.ex. efternamn, förnamn, adress, e-postadress)
 • kontouppgifter (t.ex. inloggningskonto för Charge myHyundai, betalningsinformation)
 • fordonsuppgifter (VIN)

Avtalsuppgifter raderas automatiskt efter att Charge myHyundai-avtalet har utlöpt. Ekonomiska transaktioner raderas i enlighet med lagstadgade bestämmelser efter 10 år.

För att använda Charge myHyundai-appen måste du ha ett Hyundai-konto med Hyundai Motor Europe GmbH, Kaiserleipromenade 5, 63067 Offenbach am Main, Tyskland registrerat i handelsregistret för tingsrätten i Offenbach District Court under HRB 42351 ("HME"). Hyundai ID överförs till DCS för att DCS ska kunna registrera Charge myHyundai-tjänster.

Tillhandahållande av tjänster

För att DCS ska tillhandahålla Charge myHyundai-tjänsterna behandlas följande (vid behov person)uppgifter (art. 6(1)(b) i Dataskyddsförordningen):

 • ett personligt identifieringsnummer som tilldelas kortet respektive autentiseringsinstrumentet för Charge myHyundai som används av kunden vid en laddstation
 • de detaljerade laddningsuppgifterna som visar vilka laddningar som genomförts av kunden.
 • platsen för laddstationen där laddningar genomförs och kundens plats genom att visa en karta som hjälper med körrutten och att hitta till rätt adress (bara om en e-route-tjänst erbjuds och kunden har aktiverat GPS-funktionen i Charge myHyundai-appen).
 • Alla andra data som hämtas in under laddningen.

DCS kan inte förse dig med respektive tjänst om dessa uppgifter inte tillhandahålls och behandlas. De behandlade personuppgifterna raderas automatiskt efter 90 dagar om de inte längre behövs för att tillhandahålla en viss tjänst.

Det är viktigt att kunden tillhandahåller fordonsdata för korrekt hantering av fakturering av laddningsprocessen med vår tjänsteleverantör. VIN krävs för att identifiera motsvarande avtalsförhållanden.

DCS anlitar avtalade tjänsteleverantörer för att tillhandahålla Charge myHyundai-tjänsterna.

Säkerställande av produktkvalitet, forskning och utveckling av nya produkter

Förutom för att tillhandahålla Charge myHyundai-tjänster behandlas de uppgifter som samlas in i syfte att kvalitetssäkra Charge myHyundai-tjänsterna som erbjuds av DCS och utveckla nya relaterade DCS-tjänster. Dessa behandlingsaktiviteter tjänar DCS och Hyundai Motor Europe (HME) legitima intressen för att uppfylla den höga funktionsnivå som våra kunder förväntar sig av befintliga tjänster och för att kunna uppfylla våra kunders framtida önskemål genom att utveckla nya tjänster (art. 6(1)(f) i Dataskyddsförordningen). För att skydda våra kunders integritet behandlas uppgifterna i enlighet med den här sektionen uteslutande i en form som inte kan spåras direkt till kunden. Vidare används kontaktuppgifterna för att skicka direktreklam för våra egna, liknande tjänster eller produkter från DCS (Art. 6 (1)(f) GDPR). Kunden kontaktas via e-post eller appen. Kunden har när som helst rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter för sådana reklamsyften genom att använda kontaktalternativen nedan.

För förbättring kan inloggade användare av laddstationerna i DCS-nätverket bedöma resp. kommentera eller överföra ett av användaren sammanställt innehåll (nedan kallat ”utvärdering”). Denna utvärdering sparas tillsammans med personrelaterade uppgifter av DCS och används uteslutande till förbättring av våra tjänster.

DCS förbehåller sig rätten att visa utvärderingarna via webbplatsen, appen och andra kanaler (nedan kallat ”gränssnitt") tillsammans med kundens initialer, för att visa dem för andra användare i syfte att förbättra tjänsten och kundupplevelsen. Dessutom är det möjligt att DCS kommer att göra värderingarna tillgängliga för partner i DCS-nätverket för visning i sina respektive gränssnitt. För att skydda användarens personrelaterade uppgifter görs all användning av en utvärdering från DCS eller en partner i DCS-nätverket i en anonymiserad form, dvs endast med användarens initialer och utan andra personrelaterade uppgifter, såvida inte användaren tidigare har samtyckt till någon annan användning.

Varje användare har hela tiden möjlighet att i respektive laddstations gränssnitt ta bort sin utvärdering.

Vi analyserar också ditt användarbeteende i våra mobilappar. Vi gör detta för att anpassa våra tjänsters kvalitet och användarvänlighet efter våra kunders önskemål, även när det gäller mobilapparna (art. 6.1 f GDPR). Detta tjänar DCS:s legitima intresset i att möta växande kundkrav. Du kan när som helst invända mot denna behandling i våra mobilappar.

Följande datakategorier behandlas i samband med användarbeteende i våra mobilappar:

 • Allmänt bruk: Start och slut av användning (datum och tid), vistelsens längd, användning av enskilda funktioner, knappar och sidvyer, sökbeteende och söktermer, användning av kampanjer som t.ex. kupongkoder
 • Enhetsrelaterade data: Enhetstyp, operativsystem, språkinställningar, tidszoner, plats, app-inställningar, app-krascher och andra fel

Dessa personuppgifter överförs till vår tjänsteleverantör som hjälper oss att analysera data och behandlar det för oss. Om dataöverföring sker till ett land utanför EES kan det hända att dessa länder inte har en fullgod nivå av dataskydd. I dessa fall tillsätter vi fler säkerhetesåtgärder för att garantera säker dataöverföring och godtagbar nivå av dataskydd. Mer information om våra tjänsteleverantörer kan tillhandahållas hos oss.

Kommunikation kring annonsering och marknadsundersökningar med samtycke

Om du har gett separat samtycke till ytterligare användning av dina personuppgifter kan dina personuppgifter användas i den utsträckning som beskrivs i medgivandet, t.ex. för marknadsföringsändamål och/eller marknadsundersökning, och uppges till tredje part i förekommande fall (art. 6(1)(a) i Dataskyddsförordningen). Mer information finns i respektive medgivande som kan återkallas när som helst.

Juridiska skyldigheter

Dessutom kommer DCS att behandla personuppgifter om DCS har en lagstadgad skyldighet att göra det (art. 13(1)(c), art. 6(1)(c) i Dataskyddsförordningen). Till exempel kan DCS ha en lagstadgad skyldighet att uppge personuppgifter till myndighet eller annan tredje part.

Tjänster från tredje part (Google Maps)

För att säkerställa korrekt inmatning av adresser har vi integrerat tjänsten Google Maps från Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland) i våra tjänster via en API. Google agerar för vår räkning i denna fråga. För att visa innehållet i din webbläsare måste Google inhämta din ip-adress, annars kan de inte förse dig med det inbäddade innehållet.

Den rättsliga grunden för behandling förlitar sig på art. 6.1.b i GDPR, d.v.s. vi behandlar dina personuppgifter utfrån avtalet. Du kan inaktivera tjänsten Google Maps och därmed hindra överföringen av data till Google genom att inaktivera JavaScript i din webbläsare. Dock vill vi påpeka att du då inte kan använda kartvisningen på våra sidor.

Google kan komma att överföra den inhämtade informationen till tredje part om så krävs enligt lagen eller i den utsträckning tredje parter behandlar dessa data å Googles vägnar.

Mer information om syftet med och omfattningen av datainhämtningen och hur den behandlas av leverantören av insticksprogrammet hittas i leverantörens integritetspolicy. Där hittar du också ytterligare information om dina rättigheter samt inställningar för att skydda din integritet: https://policies.google.com/privacy.

Vem överför vi dina personuppgifter till?

Vi vidarebefordrar endast dina personuppgifter till tredje part om det krävs för att kunna uppfylla avtalet eller om du har lämnat ditt uttryckliga medgivande. För kunder med ”Hyundai-konto” kommer vi att överföra dina fordonsuppgifter (VIN) till HME, för att kunna fakturera dig och genomföra behörighetskontrollen som är obligatorisk för nya fordon.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi skyddar dina uppgifter med hjälp av den senaste tekniken. Till exempel används följande säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot missbruk eller någon annan form av obehörig behandling:

 • tillgången till personuppgifter begränsas till ett begränsat antal behöriga personer för de angivna syftena.
 • insamlade uppgifter överförs bara i krypterad form.
 • dessutom övervakas tillgången till dessa IT-system permanent för att detektera och avvärja missbruk på ett tidigt stadium.

Vi lagrar bara dina personuppgifter så länge som det krävs för respektive ändamål. Om uppgifterna behandlas för flera ändamål kommer de automatiskt att raderas, eller lagras i en form som inte kan spåras direkt till dig, så snart det senast angivna syftet har uppfyllts.

När du kontaktar oss, dina dataskyddsrättigheter och din rätt att klaga till Datainspektionen

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, korrigering, radering eller begränsning av behandlingen och motsätta dig behandlingen genom att kontakta Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Tyskland, e-post: dataprotection@digitalchargingsolutions.com. Om du anser att vi inte tar dina farhågor eller klagomål beträffande databehandlingen på allvar kan du också kontakta ansvarig tillsynsmyndighet.

Om databehandling baseras på ditt medgivande kan du när som helst återkalla medgivandet med verkan för framtiden. Om du vill göra det ber vi dig kontakta Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Tyskland, e-post: dataprotection@digitalchargingsolutions.com